Znanje pasivnega jezika

Prevod pisnih besedil ni miren. To je delovno intenzivna naloga, ki zahteva zelo privlaèno in popolno uèenje jezikov. Pogosto je naloga prevajalca, da sprejme tvegane odloèitve glede konènega izgleda prevoda. To ¹e posebej velja za literarne prevode. Izbira med zelo dolgim in zelo lepim prevodom je le redko izziv za prevajalca. Prevajanje vseh vrst dokumentov ni vedno enostavno. Tudi v znanstvenih ali uradnih besedilih so lahko izrazi, katerih napaèna interpretacija lahko govori o pravih napakah.

Oseba, ki se ukvarja s prevajanjem, je obièajno v zelo neprijetnem polo¾aju. Prevajalcu naroèa, naj prevede besedilo, pri èemer mu bo povsem zaupalo. Ker se ne spominja ustreznih razlièic zaradi neznanja jezika, da bi lahko preveril prevod besedila. Lahko dobim iz nasveta drugega prevajalca, ki izrazi svoje mnenje. V posebnih primerih je prisotna celo potrebna. V tem primeru se stro¹ki samodejno poveèajo. Potreben je veè èasa, ki ga mora porabnik porabiti za prevod. Od teh dejavnikov pa je vredno vzeti med storitve tako velikega zaupanja, ki so izku¹nje tolmaèev.

Krakov je znan po svojih piscih. V svoji obliki so obièajno dobri prevajalci skriti. Prevajalec iz Krakova ne ¾eli biti precej drag! Dober prevajalec ponuja samo storitve, ki so vredne posamezne vrednosti. Vendar ni pomembno, da prièakujemo precej nizke stopnje, saj je pogosto, kot vemo, dokaz o enako nizki kakovosti. Vedno je daleè od prosilca, da preizkusi svoje omejitve glede prej¹njih prevodov. To se ne sme podcenjevati. Obièajno obstajajo pomembni elementi v nizu ponudnika naroèila. Dober prevajalec nam mora omogoèiti na¹e prej¹nje delo. Njihova znamka bi morala biti glavna determinanta za nas.