Zemeljskih halogenov

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati nevarnost eksplozije vnetljivih snovi, uèinek elektrostatiènega izloèanja isker. Pogosto je povezan s prevozom in predelavo vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki uporablja drugaèno obliko. Najenostavnej¹i in rahlo zapleteni modeli so sestavljeni iz ozemljitvene sponke tudi iz kabla. Naprednej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s sistemom za za¹èito ozemljitve, zaradi èesar je dopustno doziranje ali transport proizvoda, ko je ozemljitev pravilno prikljuèena.

Elektrostatiène podlage se obièajno uporabljajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboji. Vir njihovega nastanka je tudi ¾ivljenje me¹anja, èrpanja ali ¹kropljenja vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali izpusta posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi enostavne in nenadne povezave z zemljo ali nezaraèunane tarèe se lahko ustvari kratek impulz, ki bo svetel v iskri.Pomanjkanje za¹èite pred razelektritvijo lahko vkljuèuje v¾ig me¹anice alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali velika eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.