Zaprise eni prevajalec malbork

Na podroèju prevodov ima konsekutivno tolmaèenje vedno bolj priljubljen ugled v sodobnem èasu. Zakaj? Obstaja veliko razlogov, zakaj je zaradi razlage tak¹na stvar res v¹eè. Kateri so isti dejavniki?

Najprej, mobilnost. Predstavljajte si poslovno sreèanje, na katerem potujete po hodnikih razstavnih dvoran, na katerih se osredotoèite in govorite o toèki doloèenih predmetov ali re¹itev. Èe ¾elite, da vas tujci razumejo in ne poznate njihovega jezika, si ¾elite zapomniti tolmaèa zraven vas. V primeru konsekutivnega tolmaèenja ga imate.

Drugiè, mo¾nost razprave. Tak¹nih podatkov ne zagotavlja simultano tolmaèenje. Prevajalec v kabini samo prevede vsebino, ki jo govori govornik. Medtem pa bo konsekutivno tolmaèenje omogoèilo pozitivno interakcijo. Vendar pa se lahko izvede razprava in ¹tudent v takem primeru pojasni izjave vsakega od svojih udele¾encev.

Tretjiè, doloèajo se na visoki ravni. Ni vsak prevajalec nagnjen k vodenju. Tisti, ki jim ustreza, se lahko zlahka spopade s pritiskom prevajanja "v ¾ivo", brez mo¾nosti uporabe dodatnih materialov ali znanstvenih storitev. Igra je torej nedvomno oseba, ki dobro pozna jezik. Èe pa smo odvisni od zagotovila, da bo na¹e poslovanje popolno, mu lahko ponudimo razliène izdelke o temi, okoli katere bo potekala razprava.

Èetrtiè, enostavna organizacija. Èe je potrebno zagotoviti zaporedne interpretacije, ne potrebujejo tehniène priprave ali specializirane opreme. Tako vam ni treba plaèati za na primer najem sobe s kabino za simultano tolmaèenje. Za opremo, ki vam omogoèa prevajanje prevedene vsebine, kot so slu¹alke za ¹tudente, ¹e ne morate vedeti.

Konsekutivno tolmaèenje je zelo priljubljeno zaradi dejstva, da je zelo priroèno za ljudi, ki jih zanima sreèanje. Poleg tega jih vedno vodijo ¾enske z ustreznimi kompetencami in zato na najbolj ekstremni ravni.