Youtube modne revije

V soboto je potekala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj so oblikovalci naredili za sezono sestavljanja. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Izbolj¹an prikaz je obstajal na najbli¾ji toèki in vse je potekalo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Pri svojem delu so uporabljali samo sve¾e in zraène tkanine s trdnimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad najbolj zraènimi, barvitimi maxi krili v kvaèkanju. Med njimi so vplivali tudi èipke, romantiène obleke in bluza z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke imajo oblikovalci za ¾enske predlagane pletene kape z vsemi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za zadnjo prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo tudi na dra¾bi prodanih veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo prenesen v bli¾nji dom otroka. Poudariti je treba, da podjetje pripravljeno podpira razliène dobre in koristne ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat postavili svoje izdelke na dra¾be, in ko je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la do trgovin ¾e pred majem. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno podjetje, v katerem bi bile oèitne tudi zbirke, ki niso v stacionarnih trgovinah.Lokalna modna znamka je ena najbolj zdravih proizvajalcev oblaèil v tleh. V celotni dr¾avi je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v tem najprej najbolj zanimive krojaèe, krojaèe in arhitekte. Obèasno ta dru¾ba u¾iva v zbirkah v sodelovanju z odliènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako te¾ko priznanje, da se tisti, ki so pripravljeni zgodaj zjutraj zbuditi èakalne vrste, ¾e pred zaèetkom trgovine o¾ivijo. Te zbirke so narejene en dan.Uèinki sedanjega podjetja iz veè let porajajo veliko popularnost med potro¹niki, tudi na tem obmoèju, kot tudi v tujini. Ko pi¹em o njej, ni primerno, da ne omenjam ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela, in da uporabljajo kljuèe najbolj popolno vrednost.

Oglejte si va¹o trgovino: Oblaèila za enkratno uporabo