Vzgojo otrok star ev

Direktiva ATEX je dejstvo, katerega prednostni cilj je pomagati nevarnim obmoèjem pred eksplozijo. Direktiva je povezana z vsemi napravami in za¹èitnimi sistemi, ki lahko povzroèijo, da metan ali premogov prah eksplodira v naravnem ali posrednem sistemu. Ta direktiva je na primer pomembna za rudnike, kjer obstaja zelo veliko tveganje eksplozije.

To dejstvo opredeljuje atex zahteve v oddelku zadevnih naprav. Vendar pa se je treba zavedati, da so to splo¹ne ¾elje, ki jih je mogoèe razviti z drugimi dokumenti. Ne smemo pa pozabiti, da se bistvene zahteve v nobenem postopku ne razlikujejo od informacij.Pitje iz zahtev atexa je potreba po preverjanju in oznaèevanju naprave ali za¹èitnega sistema v smislu sodelovanja z varnostnimi zahtevami. To preverja organ za priglasitev, vsa oprema pa mora biti dostavljena z oznako CE, kar mora biti vidno za vse. Oznaka CE naj bi vplivala na varnost uporabe, varovanje zdravja in varstvo okolja.Poleg tega morajo biti v oznaki Ex predvidene naprave in za¹èitni sistemi - to je posebna oznaka eksplozijske za¹èite.Obe napravi je treba v skladu s tehniènim znanjem zapolniti tudi z za¹èitnimi metodami, ki bodo delovale na obmoèjih, ki jih ogro¾a eksplozija metana ali premoga. Izdelani so na podlagi analize mo¾nih po¹kodb pri delu. Na dana¹nji naèin je treba izvajati obe strani in podsklopi.Naprave, za¹èitni sistemi, deli, podsklopi morajo biti izdelani iz tak¹nih izdelkov, ki jih v nobenem primeru ne morejo dodati v¾igom. To pomeni, da ne morejo biti vnetljive in ne morejo pasti v kemièno reakcijo z eksplozivno atmosfero. To dokazuje, da nobena cesta ne more negativno vplivati na za¹èito pred eksplozijo. Obstajati mora zdrava korozija, uporaba, elektrika, mehanska trdnost in temperaturni uèinki.Na koncu direktiva ATEX upo¹teva predvsem prehrano in zdravje ljudi.