Vodenje naselij v angle eini

Zadnja ¾eleznica v resoluciji o DDV, ki se je zaèela zaèeti januarja 2015, je predstavila potrebo po vodenju naselij z uporabo blagajne med zaporednimi skupinami podjetnikov. In èeprav nekateri podjetniki ¹e vedno odstopijo od obveznosti izdaje potrdil, so institucije, ki predlagajo na¹e storitve enim strankam, dol¾ne poravnati dela z uporabo blagajn.

Kdo mora vedeti, kako plaèati blagajno?Registrske blagajne so potrebne v podjetjih, ki usmerjajo svojo energijo na posameznike (B2C. Podjetja, katerih letni nakupi ne presegajo 20.000 neto neto PLN, nimajo obveznosti izdaje fiskalnih prejemkov. S spremembo, èe podjetnik zaène z energijo v davènem letu, nastane obveznost vpisa blagajne, ko promet presega 20.000 PLN. Pri nadaljnjem razvoju obstaja katalog dejavnosti, za katere ni treba izdati potrdil, ki jih izda blagajna.

Relief in odgovornosti, povezane z registracijo blagovnih znamk.Preden podjetnik zaène blagovno znamko iz blagajne, mora to dejstvo sporoèiti svojemu davènemu uradu z naslovom, kjer bo priporoèljiva blagajna. Prosimo, da skupaj z navedenimi dokumenti vrnete prvotni dokaz o nakupu blagajne in potrdilo, da je kupljeni blagajni¹ki zapis v skladu z zakonskimi predpisi o DDV v skladu s tehnolo¹kimi in praktiènimi zahtevami. Formalne zahteve, ki jih je treba opraviti pred zaèetkom uporabe blagajne, se nana¹ajo tudi na olaj¹avo, ki jo je mogoèe kupiti za nakup blagajne. Relief, skupaj z nakupom blagajne, zna¹a do 90% nabavne vrednosti blagajne, èeprav ne veè kot 700 PLN. Blagajna mora istoèasno navesti pravilno servisiranje na poobla¹èenih toèkah, medtem ko servisiranje blagajne ne more trajati manj kot vsakih 25 mesecev. Èe podalj¹ate ta trenutek, boste morda morali povrniti popust pri nakupu blagajne.

Imetnik blagajne pomeni tudi izdajo prvotnih prejemkov strankam in shranjevanje kopij prejemkov za dve leti, prièakovati od konca obraèunskega leta, v katerem so bili izdani. Uporabnik blagajne mora tiskati tudi periodièna poroèila - dnevno, tedensko in meseèno -, ki jih proizvaja blagajna.