Usposabljanje zaposlenih za kadrovske zadeve

Mesne izdelke imenujemo razlièni mesni izdelki, narejeni iz mletega mesa, od sprememb dimljenega mesa pa so mesni izdelki iz danega kosa su¹enega mesa. Toda dekapiranje je tehnolo¹ki proces, ki upo¹teva uèinek slanice ali me¹anice za su¹enje mesa, kar je posledica doloèanja barve in ustvarjanja znaèilnega okusa in vonja mesa. Prodaja grozdnih suhih mesnih izdelkov, zahvaljujoè su¹enju, podalj¹uje trajnost njihovih izdelkov tako, da ustavi rast patogenih in razjedenih bakterij. Zato lahko potro¹niki potrebujejo veè èasa, da poskusijo najljub¹e mesne izdelke, ne da bi skrbi, da se bodo prezgodaj pokvarili, èeprav so v hladilniku.

Pijaèa iz najbolj priljubljenih mesnih izdelkov, ki jih ponujajo veletrgovci klobas, je odlièna ¹unka, veèinoma svinjskega izvora. Pr¹ut se pridobi s hrbta pra¹ièa ali divjega pra¹ièa, je delikatesni proizvod, ki se ponuja kot ohlajen ali zamrznjen material z ali brez kosti. Pravilna barva mi¹ic v pr¹utu mora biti v obmoèju med bledo ro¾nato do rdeèo, ma¹èoba pa naj bi bila obarvana belo s smetano ali ro¾nato raven. Klobasa, ki je znana po vsem svetu, je druga vrsta klobase, ki je najbolj priljubljena med poljskimi potro¹niki. No, klasièna klobasa tako niè novega kot nasoljena, mleta svinjina z dodatkom zaèimb in vstavljena v celulozno ohi¹je ali èrevo.

Posebne podnebne razmere v njihovem svetu so pripeljale do tega, da je bila na Poljskem klobasa doloèena s kajenjem namesto naravnega su¹enja, ko je bila v sredozemskih regijah z ni¾jo vla¾nostjo. Vèasih so trgovci na debelo kot klobase opredelili delikatesni delikatesni proizvod, ki povzroèa ne samo svinjino, temveè tudi pomembne primesi mesa drugih klavnih ¾ivali (npr. Govedina, konjsko meso, jagnje, perutnina, kunci, nutrija ali osel. Razlogi za tak¹na opa¾anja so bili ekonomski razlogi, ker je bila svinjina draga surovina, zato je bil njen primanjkljaj dopolnjen z razliènimi metodami mesa. V sodobni mo¾nosti je stereotip, da je salama izdelana iz oslovskega mesa, Frankfurter rojen iz nutrije, kabanov iz konjskega mesa, klobase pa vsebujejo perutnino.