Tolmaeenje iz angle eine

Tolmaèenje je prevod, ki omogoèa komunikacijo med dvema sogovornikoma, ki ne govorita v zadnjem jeziku. Tolmaèenje poteka redno, kar pomeni, da prevajalec nima èasa, da preveri besede v slovarju ali se spra¹uje o smiselnosti izjave. Morate pokazati veliko koncentracije in refleksov, tako da je prevod smiseln in ne izgubi obèutka, ki ga ¾eli posredovati sogovornik.

Najbolj zanimiv je prevod konference, ki je povezan med javnimi nastopi. Pogosto so uradna sreèanja hkrati prevedena v veè jezikov - odvisno od jezika, ki ga govorci in poslu¹alci uporabljajo, ali v katerih dr¾avah konèa oddajanje v ¾ivo.

Tolmaèenje v Var¹avi je primerno za simultano tolmaèenje - ne glede na to, ali je ustvarjeno redno, konsekutivno tolmaèenje - s prevodom, dokler govornik ne konèa govora in se odra¾a v nasvetu posebnega zapisa, ¹epetanih prevodov - ko so govori za eno izjavo ljudje sedijo poleg nje. Obstajajo tudi sodni govori. Med njimi se besedilo redno re¹uje v sodni dvorani, kar pomeni, da je stanje zaprise¾enega prevajalca koristno. Pogosto prevajalec pomaga izbrani osebi na tujem, kjer potekajo poslovna / pogajalska in funkcionalna sreèanja.

Veèina tolmaèev v zdru¾enju obstaja v dru¾bah, ki ne poveèujejo le presti¾a, temveè ponujajo tudi izobra¾evalne produkte ali navedejo vede, v katerih lahko izbolj¹ate svoje kvalifikacije. Uradne komisije, Zdru¾eni narodi, Sodi¹èe Evropskih skupnosti, Parlament in Evropska komisija bodo z veseljem pomagali. Potem so preprièani, da ¾enske, ki opravljajo prevode, zagotavljajo visoko stopnjo prevajanja in natanènost.