Tehnieno stanje pregleda vozila

http://si.bifmr-ustc.eu/nutresin-serba-pure-eab/

Natanèna doloèitev stanja in misli obremenitev je potrebna za analizo tehniènega stanja opreme, izbiro materialov, navedbo vzrokov ¹kode ali mo¾nost sprememb in oskrbe.

Glede na zgoraj navedeno uporabljamo numeriène metode za natanèno doloèanje ravni obremenitev, v zadnjem pa predvsem metoda konènih elementov (MKE.Metoda konènih elementov lahko velja tudi za statiène in moène elemente. V dinamiènih vpra¹anjih, npr. Hitrost sprememb obremenitve, igrajo veliko vlogo trenje in medijski tokovi. Za izraèun vzrokov napak in po¹kodb se priporoèa veè izraèunov.Tipiène analize, kombinirane z izraèuni, se nana¹ajo predvsem na vsako:- preverjanje stanja napetosti in deformacij pri doloèanju kritiènih toèk, \ t- prilagoditev stanja v naèrtu zmanj¹anja intenzivnosti strukture,- preverjanje vzrokov ¹kode in njihovega dobièka za dejavnosti, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Poleg tega imajo izraèuni v mesu bolj kljuèno ureditev v pomorski industriji. Pri naèrtovanju plavajoèe ali potopne strukture podrobna analiza MKE njihovih oblik tudi tujih znaèilnosti postane kljuè do varnih in zanesljivih re¹itev.Najbolj uèinkovito je spro¾iti predhodne analize v zaèetni fazi projekta. S tem se boste izognili napakam pri nadaljnjem oblikovanju. Najpomembnej¹i element izraèunov je doloèitev trenutne trdnosti konstrukcije. Tako v celoti kot v osrednjih vozli¹èih. Izraèuni mer se uporabljajo tudi za oceno trdnosti utrujenosti.V zadnjih letih je pri¹lo do revolucije v izraèunu mesa in postopoma se odpira nedopustnosti lokalne plastifikacije materiala. V sedanjem sistemu je vedno bolj mogoèe predvideti ekstremne izku¹nje in prepreèiti vodne nesreèe, ki se lahko zgodijo. V teku so prizadevanja za razvoj standardov za zmanj¹anje ¹kode, povzroèene med trkom. Velik napredek pri izraèunu neredov so spro¾ili projekti EU "Harder" in "Cilji". Risanje iz izraèunov neredov je ¹e veèje.