Strokovno pripravni tvo

Ena izmed bolj pogosto izbranih poklicev je zaprise¾ena ¹ola Krakov, ki vam bo omogoèila nadaljevanje ¹tudija, zaradi èesar je pomembno, da to postanete.Zaprise¾eni prevajalec je oseba, ki se zanima predvsem za opravljanje uradnih prevodov, kot tudi za prevajanje pisnih vlog ali pisem v zvezi s preverjanjem prepisov v tujem jeziku. Verjetno igra tudi delo fiziènih oseb in bolj za potrebe dr¾avnih organov: sodi¹èa, policija, to¾ilci itd.

Edina vrednost, do katere bi moral iti, da bi dobil naziv zaprise¾enega prevajalca, ni jasna. Osnovna zahteva je izpolnjevanje meril za pridobitev poljskega dr¾avljanstva ali dr¾avljanstva ene od dr¾av èlanic EU, predlo¾itev dokazov o nekaznovanosti in uèenje poljskega jezika. Sam izpit, ki ga opravi poljska izpitna komisija pod pokroviteljstvom ministra za pravosodje, je sestavljen iz dveh skupin, tj. Prevoda in prevajanja. Pomemben od njih zahteva sposobnost prevajanja iz polj¹èine v tuji jezik in obratno. Na ustnem izpitu mora kandidat opraviti konsekutivno tolmaèenje in vista prevod. Le pozitivno sprejemanje obeh delov izpita omogoèa gradnjo poklica in vnos kandidatov na seznam zaprise¾enih prevajalcev po predlo¾itvi ustrezne zaobljube ministru za pravosodje v zvezi z odgovornostjo, ki izhaja iz stroke, ter o vestnosti, nepristranskosti in integriteti, ki jo zahteva, ter obveznost varovanja dr¾avnih skrivnosti.

Zaprise¾eni prevajalec mora imeti tudi vse dokumente, ki naj bi se uporabljali v uradne namene v teh delih rojstva, poroke, smrti, ¹olskih sprièeval, notarskih listin, sodnih nalogov, pooblastil, finanènih poroèil, potrdil, diplom, pogodb.