Strani za doloeanje polo aja html5

Pri prodaji, evidentirani v blagajni, morajo odloèati davkoplaèevalci, ki prodajajo za fiziène osebe brez finanènih dejavnosti tudi kmetje, ki se uredijo s pav¹alnim zneskom. Primeri nebele¾enja prodaje nastanejo s sankcijami, ki so doloèene s posebnim zakonom. Davkoplaèevalci imajo pogosto ¾eljo, da ne opravljajo dol¾nosti, ki so na njih, in na primer pomanjkanje nadzora nad mejami prometa, ki omogoèajo registracijo prodaje s pomoèjo blagajn, in primere, v katerih se novi pravni akti nana¹ajo na navedeno subjekti morajo voditi evidence.

Obveznost vodenja evidenc s pomoèjo opazovalnih sredstev ni iluzija, saj je doloèena z uvedbo sankcij proti subjektom, ki izhajajo iz doloèb Zakona o davkih na proizvode in storitve. Z drugimi besedami, neupo¹tevanje zakonskih doloèb, ki doloèajo, da se z evidencami vodi evidenca z blagajnami elzab mera, je podvr¾ena strogim sankcijam, zato ni vredno tvegati. Te¾ko je, da se tega ne zaveda vsak podjetnik in ne pozna zakona.

V skladu s èl. 111 par. 2 o davku na izdelke in storitve lahko vodja davènega urada ali urada za davèno in¹pekcijo zaraèuna strogo kazen v vi¹ini 30% davka, ki je bil zaraèunan za nakup blaga ali storitev. Pri uspehu posameznikov, da se ne registrirajo, je taka oseba kriva za davèni prekr¹ek ali tudi za kaznivo dejanje. Zato ni vredno posku¹ati prevarati oblasti v sodobnih zadevah, predvsem pa se morate posvetovati z raèunovodjo ali odvetnikom, ki bi zagotovil, da podjetnik upo¹teva zakonske doloèbe.

https://ecuproduct.com/si/chocolate-slim-najboljsa-cokoladna-pijaca-za-hujsanje/Chocolate slim Najboljša čokoladna pijača za hujšanje

Na prodajnem mestu, ki se evidentira s pomoèjo blagajn, je treba omeniti, da ima davèna obveznost samo in samo pomanjkljivosti, ki so se zgodile 1. decembra 2008, to je od trenutka uvedbe v pravni naèrt v doloèbe zakona. Tukaj za premo¾enje v primeru napake, organi pregona ne bodo odgovorni za pravno, finanèno in miroljubno odgovornost, kot je obdobje pred 1. decembrom 2008. ¹teje v predpisanem èasu in to je prekinitev zakonsko doloèenih dejavnosti.