Storitve gradnje in obveznost blagajn

Vodimo trgovino, v kateri se promet evidentira s pomoèjo blagajne. Zelo pogosto kupci ¾elijo dati za kupljeno blago v tuji valuti, predvsem v evrih. Ali je mo¾en zapis finanènega zneska v drugi valuti?

V pogodbi s èl. 111 par. V toèki 1 toèke 1 Zakona o DDV, ki vodi evidenco z uporabo blagajn, morajo zavezanci za DDV natisniti fiskalni raèun ali raèun za vsako prodajo, prav tako pa tudi za tiskano dokumentacijo.

V 10. odst. 1, toèka 14 Uredbe o tehniènih pogojih, podobno kot v odstavku 8, odst. V toèki 14 odloka o blagajnah, ki vsebuje podatke, ki jih je treba izdati na davènem raèunu, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri se evidentira prodaja, vsaj za celotno bruto prodajo.

Vendar pa so glavna merila in tehnièni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati blagajne, navedeni v toèki 2 uredbe o tehniènih pogojih.

Zato, v spomin na odstavek 14, odst. 1 tega odloèilnega programa za prodajo v interesu med drugim mora biti funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri je registrirana prodaja, ali njegovo kratico, in da vnaprej programira dano spremembo z vnosom datuma in èasa spremembe; varèevanje s èasom in èasom zaèetka vodenja evidenc prodaje v tuji valuti v javnofinanènem razmi¹ljanju in tudi pretvorba vsote bruto prodajnega zneska v druge valute, pri èemer je treba rezultat preraèuna v skladu s stro¹ki in plaèilno poravnavo voditi na fiskalnem raèunu po fiskalnem logotipu z logotipom dane enote ; preusmeritev mora biti pri¹ita z obèutljivostjo najmanj ¹est decimalnih mest in rezultat pretvorbe mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Posebej za kratico imen tujih valut velja oznaka, ki jo uporablja Va¹a banka Poljske.

Zato, èe ima cilj davkoplaèevalca prodajo predmetov na polo¾aj potro¹nikov, ki plaèujejo vrednost v tujih valutah, mora biti naèeloma blagajna, opremljena s funkcijo, ki bo zagotavljala pretvorbo valut.

Iz obrazca, ki je bil predstavljen v vpra¹anju, je mogoèe sklepati, da se cena za kupljeno blago absorbira v evrih, takoj ko je vrednost pogodbe doloèena v zlotih. Predpisi o DDV ne urejajo vpra¹anja, kateri menjalni teèaj moramo dovoliti za pretvorbo zneska zlota v evre.