Storitve gradnje blagajni ke blagajne 2017

In vitro (in vitro oploditev je to pogosto re¹evalna tabla za pare, ki zaprosijo za otroka. To je stalen in stresen proces, toda mnogi dobri pari se lahko na ta naèin spopadejo z za¾elenim potomcem, èeprav so se nove oblike izkazale za nezanesljive. Postopek je sestavljen iz zdru¾evanja sperme z jajcem v laboratorijskih pogojih, zunaj ¾enskega telesa.

Indikacije za metodo so lahko tako na strani partnerja (zmanj¹ani parametri sperme kot tudi na znanih (obstrukcija jajcevodov, nezmo¾nost ovulacije. Pogosta indikacija za in vitro oploditev je idiopatska neplodnost, katere vzroki ostajajo neznani. Pred izvajanjem in vitro je potrebno, da bolnik opravi niz laboratorijskih testov in za partnerja za raziskovanje sperme. Nadalje morajo bodoèi star¹i dati pisno soglasje za izvedbo postopka. Druga oblika je hormonska (farmakolo¹ka stimulacija ¾enske, v smeri poveèanja ¹tevila zrelih oocitov. Zdravila tudi njihov odmerek doloèi posameznik specialist, glede na zakljuèke predhodnih ¹tudij bolnika. Drugo obdobje je zbiranje oocitov ¾enske v obdobju, ki ga doloèi specialist. Zdravljenje se konèa s splo¹no anestezijo in traja nekaj minut. Sestoji iz prepu¹èanja vidnih mehurèkov v obeh jajènikih v predmetu, da dobimo folikularno tekoèino, ki vsebuje oocite. Hkrati je bolnikova partnerica predstavljena na koncu sperme (koristno je ohraniti spolno abstinenco veè dni pred operacijo. Drugo obdobje je kombinacija zbranih jajc in sperme v laboratorijskih pogojih. Tako nastali zarodki se pojavijo v inkubatorju, kjer obstajajo popolni razlogi za njihovo rast. Po nekaj dneh se zaène v maternici bolnika s tankim katetrom. Ta trenutek metode ni moèan in zato ne zahteva anestezije. Po prenosu zarodkov mora bolnik zmanj¹ati telesno aktivnost (potrebna je kratka abstinenca in izbolj¹ati njen ¾ivljenjski slog. Po dvanajstih dneh mora poroèati kliniki, da pokrije biokemièno noseènost. V petem tednu po operaciji je potrebno ustvariti ultrazvok, ki potrjuje noseènost. V primeru okvare je mo¾no ponoviti postopek s shranjevanjem pripravljenih, rezervnih zarodkov. Po zadnjih raziskavah je uèinkovitost in vitro okoli 40%. To zdravljenje pa je nasvet za pare, ki se neuspe¹no prijavljajo za otroka.