Standardni varnostni ventili

Pomembno vpra¹anje pri gospodarskem uresnièevanju je skrb za spo¹tovanje norm, ki jih vsebuje zakon o rangu zakona ali zakona. Pomembno mesto ima tudi zakonodaja Evropske unije, ki v matièni dr¾avi prihaja na vsa podroèja. Na primer, direktiva ATEX za podjetnike uvaja potrebo po zagotavljanju ustrezne tehniène ravni opreme na obmoèjih, ki jih ogro¾ajo eksplozije.

Zato ni lahka naloga, saj stroji, ki izdelujejo sodobne izraze, niso najcenej¹i, ¹tevilne naprave in tovarne pa ¹e vedno zasedajo stroje, ki jih je mogoèe zamenjati s starinskimi. Atexove instalacije so tehnolo¹ko moène naprave, ki so skladne z ATEX informacijami, kar na¹im zaposlenim zagotavlja visoko raven varnosti. Ne bo se skrival, da je ta zadeva najpomembnej¹a za vse lastnike proizvodnega obrata. Ne smemo pozabiti, da delodajalec nosi osebno tveganje, kar pomeni, da bo moral v primeru nesreèe v proizvodnji izpolnjevati socialne potrebe osebe. Niso majhni zneski, zato je veliko za prepreèevanje tak¹nih dogodkov. Prviè, naprave, ki ustrezajo zahtevam te direktive, bodo jasna nalo¾ba za let. V prvih mesecih uporabe bi morali povzroèiti veliko dohodka. Zahvaljujoè temu lahko enostavno povrnemo dolg, ki smo ga plaèali za nakup teh strojev. Spomnimo se, da je bila direktiva atex uspe¹no vpeljana v na¹ pravi sistem in velja za vsako industrijsko hi¹o. Vsakdo se mora prilagoditi njegovim pogojem in kdaj najhitreje zamenjati starej¹e naprave. Za¾eleno je, da neuporaba te poplave lahko ogrozi trdne denarne kazni, ki bodo znatno zmanj¹ale proraèun na¹e pisarne. O tem si je vredno razmisliti prej.