Schengensko ogro eno obmoeje za lak

ATEX - je ista direktiva Evropske unije. Opredeljuje bistvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati vsak proizvod, namenjen za uporabo na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Podrobne zahteve so doloèene v standardih, povezanih s temi informacijami. Po drugi strani pa zahteve, ki jih ne urejajo niti direktiva niti standardi, lahko predstavljajo problem notranjih predpisov, ki veljajo v drugih dr¾avah èlanicah.

postopekPredpisi tudi ne morejo in niso v nasprotju s pravilom, prav tako jim ni dovoljeno dvigovati njihovih prièakovanj. Ker nas ATEX direktiva 94/9 / EC zavezuje k oznaki CE. Da, in vsak "ATEX" izdelek, ki je bil oznaèen z znakom Ex, je moral proizvajalec na zaèetku oznaèiti s CE. In opravi postopek, èe je to obièajno z osnovno udele¾bo "tretje osebe", èe je proizvajalec uporabil modul, ki ni modul A.

Poenotenje predpisovKer so imele nedosledne doloèbe o varnosti v doloèenih regijah EU precej¹nje omejitve pri neposrednem pretoku blaga med dr¾avami èlanicami, je bilo odloèeno, da se te doloèbe uskladijo. V uspehu naprav, uporabljenih za knjigo na obmoèjih, ki so 23. marca 1994 v nevarnosti eksplozije, sta Evropski parlament in Svet Evropske unije napovedala direktivo 94/9 / ES ATEX, ki je zaèela veljati 1. julija 2003. Uvedena je bila tudi Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 - imenovana tudi ATEX UPORABNIKI. Obravnavali so majhne zahteve glede varnosti pri delu, v delovnih prostorih, kjer lahko dose¾emo eksplozivno ozraèje.Prva direktiva je bila vkljuèena v ukrep zdaj v letu 2003. Druga direktiva je bila sprejeta s strani Ministrstva za gospodarstvo, podjetni¹tvo in oblik socialne maj 29, 2003 v letu in upravlja od 25. julija 2003. 31. oktober 2010 uvedla v osebnem ¾ivljenju, spremenjena uredba ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih varnostnih in zdravje, povezano s predlogom za izpolnitev eksplozivno ozraèje v delu, ki je nadomestila uredbo iz leta 2003.