Sanitarne zahteve sobe za masa o

Èe so na doloèenem mestu na voljo preprosto eksplozivne snovi, zadostna kolièina kisika ali oksidanta in uèinkovito v¾ig, lahko govorimo o resnièni nevarnosti eksplozije.Sistem HRD je sistem, ki se uporablja za prepreèevanje eksplozije.

Njegovo odloèanje raèuna na dejstvo, da bele¾i zaèetno fazo eksplozije in jo zatem zatre. Odpravlja neza¾eleno poveèanje tlaka v za¹èiteni napravi.Ta metoda zagotavlja varnost in odpravlja po¹kodbe.To pomeni izku¹eno in uèinkovito metodo, visoko zanesljivost in hiter odziv sistema. Med njegove lastnosti sodi tudi dejstvo, da je primeren za zunanjo uporabo in je cenovno ugoden za upravljanje in transport, saj ima jasno in moèno sposobnost zamenjave komponent po aktiviranju sistema. Prilagoditev je prilagojena zahtevam naroènika.Cilinder hrd je valj s sistemom za prepreèevanje eksplozije. Nato je najbolj natanèna in raz¹irjena metoda eksplozijsko varnih sistemov.Sedanji valj se najpogosteje uporablja za aparate, rezervoarje, kanale in cevi, v katerih so prah, hibridne me¹anice in plini prisotni v vseh industrijskih panogah.Obstajajo tudi dobre protieksplozijske za¹èite naprav, kot so silosi, filtri, cikloni, me¹alniki, su¹ilniki in granulatorji, kjer so v eksplozivnih koncentracijah prisotne vnetljive snovi.Ti cilindri imajo hrd rezervoar z materialom za ga¹enje, ki se zapre z varnostno plo¹èo. Spodaj je detonator pod rezalno spiralo. Izvaja se s pomoèjo krmilne enote, plo¹èa pa se v izjemno hitrem obdobju re¾e s spiralo.Napolnjene so z me¹anico pra¹ka, ki pri razpr¹evanju na doloèenem mestu zmanj¹uje tlak eksplozije z nevtralizacijo pra¹ne eksplozivne atmosfere.Pri uspehu farmacevtskih obratov ali ¾ivilske industrije, kjer se sanitarne zahteve poveèujejo, se sprejemajo hrd jeklenke s paro. Narejeni so z vodo, ki ostane nad vreli¹èem. Ko se ventil odpre, pride do padca tlaka in voda se uporablja za kuhanje, predmet pa takoj prevzame para. Obstojeèi cilindri so izdelani v skladu z direktivo ATEX.