Raziskave plodnosti var ava

©tudija plodnosti pri ljudeh je sestavljena predvsem iz ejakulata. Pregled semena je osrednji diagnostièni element, ki pomaga oceniti mo¹ko plodnost.Semena je suspenzija sperme, ki izhaja iz pomena in epididimidov v me¹anici izloèkov prostate, semenskih mehurèkov in tubulobulbarnih ¾lez (tako imenovana plazma sperme. Glavni cilj ¹tudije je torej sperma.

Kako naj se opravi test?Ta test je treba opraviti v èasu, ko po 1 letu rednega seksa brez za¹èite (ne glede na mo¾en pregled partnerja ni bilo oploditve. Opraviti jih je treba tudi po novem naèinu po¹kodbe v obmoèju presredka in po zdravljenju tumorja testisa.

Pred preskusomPred vkljuèitvijo v ¹tudijo je treba pripraviti doloèene standarde. Na proizvod lahko med drugim negativno vplivajo: neustrezno dolgo obdobje spolne abstinence (vzorec je treba pridobiti v stanju 2-7 dni po spolnem odnosu, prej¹nje bolezni (pogosto tiste s povi¹ano temperaturo, kot tudi zlorabo alkohola. Vzorec, ki ga je treba poiskati, mora imeti ustrezen ukrep.Analiza semena je odvisna od njene makroskopske ocene (viskoznost, volumen, pH in mikroskopske (¹tevilo semenèic, njihova moè in gibljivost. Poleg tega je razkrita kolièina protiteles proti antispermu. Vèasih so predlagani tudi drugi testi, npr. Bakteriolo¹ki in biokemièni testi in hiposomotièni test.

diagnostikaPri ocenjevanju neplodnosti ljudje uporabljajo nov tip hormonskih testov. Deluje, med drugim raven prostega in celotnega testosterona, raven gonadotropnih hormonov: FSH, LH, prolaktin, estadriol in TSH in FT4.Motnje neplodnosti so lahko posledica avtoimunskih reakcij. Vpra¹anja se nato preizkusijo na protitelesih proti spermi v serumu in semenèku. Obstaja ti tehnika posredne imunofluorescence. Pomaga pri povezovanju protiteles s semenèico. Treba je res te¾ko popolnoma ustaviti plodnost. Vzroki za neplodnost so pogosto in nov naèin oku¾be. Na toèki izkljuèitve se izvajajo mikrobiolo¹ki testi.