Raeunovodski izkaz komanditne dru be

Z novimi spremembami Zakona o DDV, ki so zaèele veljati 1. januarja 2015, so blagajne predstavljale osnovni element, ki je bil osnova za poslovno poravnavo. Toda vse ¾enske, ki vodijo poslovno kampanjo, ne smejo imeti take blagajne.

Mass ExtremeMass Extreme najboljša pomoč pri izgradnji mišične mase

Odpust iz namena imetja blagajneRegistrske blagajne niso potrebne za osebe, katerih letni nakupi ne presegajo 20.000 PLN, obveznost registriranja blagajne pa velja samo za podjetja, ki prodajajo za fiziène osebe in kmete. Hkrati morajo podjetja, ki so dol¾na opraviti poravnave z uporabo blagajn, registrirati vsako transakcijo, ki so jo pridobili po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla prodane zneske v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti bele¾iti dobièek z uporabo blagajne po dveh mesecih od dneva, ko so presegli omenjeno mejo. Finanèni sindikati ¹e nimajo podjetij, ki opravljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je nekaj sto zlotov, vendar pa lahko podjetnik, ki kupi blagajno, raèuna na preboj do 90% nabavne vrednosti, odbitni pa ne more preiti 700 zlotov. Za pridobitev takega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, blizu davènega urada predlo¾iti pisno obvestilo o gotovini, preden ga zaène vzeti, z resnièno doloèitvijo kraja uporabe blagajne in potrdilom o delovanju zahtev za naprave za zapisovanje. z zakonom o DDV. Vendar pa je pomembno, da se izgubi olaj¹ava za nakup blagajne, ko se blagajna ne servisira. Naprave, ki registrirajo prodajo, je treba skupaj s tem zakonom servisirati najmanj enkrat na vsakih 25 mesecev v posebnih storitvah.Od fiskalne blagajne je izjemoma odvisno obveznost hranjenja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bila dana. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.