Raeunalni kih programov in k t

Trenutno imajo skoraj vsi zaposleni na svetu pametni telefon. Zaradi njihove majhne pristojbine in enostavne dostopnosti so postali neloèljivi spremljevalci ljudi. ©e posebej zato, ker njihova uporabnost in majhnost pomenita, da je ta vrsta mobilnega telefona tudi alternativa raèunalnikom in tablicam, ¹e posebej, èe obstajajo na cesti, polo¾aj in te¾a na¹e prtljage pa nam ne bosta omogoèila, da bi dodatno obremenili. Ni èudno, da stranke ¾elijo prilagoditi svoje pametne telefone v tej obliki, tako da lahko odidejo v svojo najljub¹o aplikacijo s samo enim klikom ali z lahkoto raèunajo s prijatelji in fotografijami, izku¹njami, vtisi ...

https://tit-am.eu/si/Titanium - Poveèajte penis in izbolj¹ajte kakovost spolov!

Tudi za kolesarje ne primanjkuje zanimivih dodatkov za pametne telefone, kar ne bo samo naredilo koles s ¹e bolj prijetno in vam bo omogoèilo hitro razlikovanje od izku¹enj potovanja na dru¾abnih platformah. Kolesarske aplikacije, ki smo jih na¹li, vam bodo omogoèile tudi hitro iskanje najbolj primerne kolesarske poti za nas in vas podprle, ko bo pot izgubljena.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo je ¾e dolgo priljubljen pri ¹portnikih. Njegova lastnost je, da v realnem èasu meri razdaljo, ki smo jo potovali, èas treninga in ¹tevilo porabljenih kalorij. Aplikacija je uporabna za brezplaèno sprejemanje v Googlovi trgovini. Po ¾elji lahko kupite PRO-verzijo, ki nam bo omogoèila razvoj dodatka za veè drugih opravil.Google Zemljevidi - aplikacija po mnogih spremembah, ki jih je proizvajalec enkrat uporabil, se lahko uporablja kot polna navigacija, mo¾na je tudi za ohranjanje brez povezave, prijazen vmesnik pa vam omogoèa, da doloèite vrsto poti, ki nam je na voljo glede na naèin prevoza (mo¾nost prostora na pohodnem sistemu. , vo¾nja avtomobila in vo¾nja s kolesom. Ta dodatek ne bo samo zagotovil, da bo z mo¾nostjo, da bi na¹el domaèi izlet, pokazal tudi, kje najbli¾je nas dobijo kavarne ali bari.Popravilo koles - zelo koristen dodatek v primeru, da se bojimo, da ne bomo mogli zamenjati vozila v primeru morebitne ¹kode med vo¾njo. Nato je to nepogre¹ljiva aplikacija, saj nimamo dovolj tehniènega znanja in hoèemo iti za trenutek dalj¹e potovanje. Edina pomanjkljivost aplikacije je njen slog: ljudje, ki nimajo angle¹kega jezika v privlaènem stanju, imajo lahko te¾ave.

Zgoraj navedene aplikacije za kolesarje so le padec v morje dodatkov, ki so nastali v veèjem ali manj¹em obdobju s tezo o kolesarjih. Èeprav je njihovo polnjenje zelo nepotrebno, menimo, da se lahko namestitev treh zgoraj izkazuje zelo preprosta pri nadaljnji uporabi kolesa.