Raeunalni ki sistem za hotele

V angle¹èini naèrtovanje virov podjetij ni presenetljivo, saj naèrtovanje virov podjetja. Sistem erp ima torej tehniko, s katero uèinkovito naèrtujemo upravljanje celotnih zalog dru¾be. Obstaja torej tudi izraz, v katerem informacijski sistemi slu¾ijo za podporo vodenja podjetja ali sodelovanja skupine, ki med seboj sodelujejo v doloèenem podjetju.

Optimizacija virovTo poènejo z zbiranjem informacij in omogoèanjem, da hodijo po predhodno zbranih informacijah. Ta podpora lahko deluje za ljudi ali dele vodstvenih ravni in olaj¹a optimizacijo virov, ki nameravajo uporabiti podjetja in procese, ki se pojavljajo v njih. Obstaja nekaj naèinov ERP sistemov, ki jih vstopamo v skupino integriranih informacijskih sistemov. Med njimi je tudi modularni sistem, ki spo¹tuje neodvisne aplikacije, ki sodelujejo med seboj. Drugi je integrirani sistem zgrajen iz samo ene znane baze podatkov in same poslovne platforme, v kateri med moduli ni izmenjave.

Razvoj sistemov MRPSistemi za naèrtovanje poslovnih virov niso niè drugega kot razvoj sistemov MRP II. Nekatere teme so osnova za podatke. Moduli se obièajno nana¹ajo na naslednja podroèja: prodaja, upravljanje informacij o strankah, nabava, shranjevanje, raèunovodstvo in finance. Ti sistemi navadno omogoèajo preverjanje dovoljenj za stike za posamezne potro¹nike. Drug pomemben vidik teh sistemov je omogoèiti uporabnikom izvajanje procesa naèrtovanja, govoriti o podatkih za spremembe, kot so zahtevki za alternativne re¹itve ali popravke. Re¹itve, ki jih predlaga metoda, so dokaz o spremembi velikosti izvajalca. ERP sistemi iz tako imenovanih zgornjih in srednjih polic so v zadnjem trenutku njihova platforma za razvoj aplikacij.