Programsko opremo za storitveno podjetje

Flexa Plus New

Ko i¹èete idealno programsko opremo za podjetja, je vredno podati mnenje naèrtu ERP Optima, ki je dejavnost Krakowovega podjetja Comarch. Program Comarch ERP Optima je neverjetno orodje za krhka in majhna podjetja, ki omogoèajo upravljanje obmoèij, ki so zanje pomembna. Poleg modulov za raèunovodstvo in kadrovsko slu¾bo ter plaèilne liste programska oprema vkljuèuje tudi modele trgovin in skladi¹è, ki so idealni za prodajne in logistiène oddelke.

potrdiloTa program je verjetno pohvaljen, med drugim imeti potrdilo o soglasju z Zakonom o raèunovodstvu. Enako velja za dejstvo, da obstaja v skladu z veljavnimi predpisi. Poleg tega obstaja vrsta orodij za informiranje in analiziranje ter izdelavo spletne prodaje.

naroèninaS plaèevanjem meseène naroènine za programsko opremo lahko dobite ne le dostop do njenih doloèenih in naprednih funkcij, temveè tudi tehnièno pomoè, ki omogoèa re¹evanje teh problemov in uporabo re¹itev, prilagojenih doloèenemu podroèju in institucijam. Zahvaljujoè takemu vedenju lahko program Comarch ERP Optima ne le olaj¹a in izbolj¹a delovanje posameznih oddelkov in vseh podjetij, temveè je tudi koristen pri nizkem pristopu k poveèanju njegovega vpliva.

DemoPred nakupom programa Comarch ERP Optima je mo¾no izkoristiti 30-dnevno spletno predstavitev ali 60-dnevni offline predstavitev. Zato je izjemno pomembno, saj je odloèna odloèitev, ali bo tak¹na programska oprema delovala v doloèenem podjetju. Mnogi podjetniki so ¾e zaupali programu Comarch ERP Optima. Iz nje èrpa veè kot 60000 podjetij iz ¹tevilnih podroèij, kar je znak visoke kakovosti programske opreme. Kot izhaja iz raziskav, izvedenih med podjetniki, je bilo kar 93% ljudi, ki uporabljajo programsko opremo Comarch, zadovoljno.