Prevajanje oglasnih besedil

Prevod èlanka je sam po sebi precej velik. Èe ¾elimo prevesti katerokoli besedilo, zahtevamo ne le, da razmislimo o "nauèenih" besedah in skup¹èinah, temveè da poznamo ¹tevilne idiome, ki so tako specifièni za vse jezike. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹kem slogu, ne uvrsti v èisto "akademsko" ¹olo, ampak uporablja svoje individualne likove in omenjene idiome.

razvrstitev tablet za hujšanje

V stiku z zadnjim, da je oseba globalnega internetnega omre¾ja ¹e vedno veèja, je pogosto potrebno opraviti prevajanje spletnih strani. Kot spletno mesto, s katerim ¾elimo doseèi ¹ir¹e obèinstvo, moramo to storiti v nekaj jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in na¹em jeziku, je treba predstaviti ne le sposobnost prevajanja, ampak tudi sposobnost definiranja lastnih idej in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Kdaj pa posluje? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni pomen sporoèila ohranil (lahko bomo uganili, kaj je spletno mesto logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo nezadostna. To je mogoèe, ker prevajalec Google prevede izbrano besedilo besedo za besedo. V poslu torej nismo tisto, kar prièakujemo od ¾ivali, ki temelji na tem razumevanju profesionalne, veèjeziène spletne strani. Tako v delu spletnega prevajalca v bli¾nji prihodnosti èlovek ne bo nadomestil stroj. Tudi najbolj primerna programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko stori, je ustvariti po logiki èloveka, preneseno v izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹e aplikacije, ki prevajajo èlanek, daleè zaostajajo za profesionalnimi spletnimi prevajalci in seveda bodo verjetno prisotne za vedno. Èe kdaj obstaja napredno orodje, opremljeno z perspektivo enostavnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", potem bo to uèinek na¹e civilizacije. Na koncu, ob koncu usposabljanja dobrih prevajalcev, je treba ustvariti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le uèili prevodov »beseda za besedo«, ampak bodo podpirali tudi idejo abstraktnega razumevanja danega jezika.& Nbsp;