Predstavitev du evnih motenj

Du¹evne motnje lahko povzroèajo glavobole v vsaki starosti. Zdravniki so zaskrbljujoèi, da se na to prito¾uje skoraj 20 odstotkov ¹olskih otrok. Kako ugotovite, ali se lahko va¹ otrok ukvarja z du¹evnimi motnjami?

Najprej morate vedeti, da se lahko kakr¹nekoli nepravilnosti pri dojenèkih ujamejo v preostalem stoletju. Nekateri med njimi se pogosteje pojavljajo v zgodnjem otro¹tvu, druga je znaèilna za pred¹olsko vzgojo, v èasu ¹olanja pa se ka¾ejo popolnoma drugaène motnje. Razvojne anomalije so zelo dinamiène in se njihovi simptomi s starostjo spremenijo.

Anksiozna motnja, ki je poznana v treh sferah, je zelo patetièna. Prvi je sektor subjektivnih izku¹enj, ki se nana¹a na to, kaj otrok prehaja v zasebnem umu. Druga skupina je somatska sfera, ki se dvigne do zadnjega, kar otrok vidi v preprostem telesu. Somatski simptomi vkljuèujejo razliène vrste boleèin (npr. Trebuh ali glavobol in celo bruhanje in omedlevica. Otrok ima lahko tudi nenaklonjenost, da ugrizne in zalije ponoèi. Zadnja sfera se nana¹a na otrokovo vedenje in se oblikuje s èrnim vedenjem. Otrok lahko pride v stik z na¹imi vrstniki in se umakne.

Kdaj bi morali obiskati psihiatra s svojim otrokom? Razlog za boj specialista je vsako obna¹anje otroka, ki odstopa od vrednosti. Na¹ mladi psihiater v Krakovu igra z otroki, za katere je bolezen odgovorna za obvladovanje bolezni. Zahvaljujoè ¹tudiju pri delu z otroki in velikem odmerku empatije, posvetovanja z na¹imi vrstniki ne bodo stresna za va¹ega otroka. Zahvaljujoè uporabi najsodobnej¹ih cest v praksi z otroki, na¹ mladi psihiater ne bo le diagnosticiral problema, ampak se bo tudi potrudil, da ga bo hitro re¹il, kar bo otroku omogoèilo zadovoljstvo.