Poravnavo z davenim uradom po smrti

Vsak zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. To je postopek, ki vam omogoèa, da z davènimi organi opravite ustrezne poravnave. To je posledica zakona & nbsp; zakon doloèa tudi nekatere.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

O takih zadevah se uredi v ti rezervnem skladu. Skrb za to ni zakonska zahteva in v vsakem vlagatelju je, da o tak¹nem odhodu razmi¹lja precej vnaprej. Odlièno se sreèa v razliènih vrstah izrednih razmer, ki ¾elijo popraviti ustrezno opremo. Zakon o davku na dodano vrednost v besedilu jasno navaja, da mora davèni zavezanec v uspehu nezmo¾nosti registrirati promet s pomoèjo rezervnega blagajnika prenehati prodajati. Rezervni urad lahko prihrani nepotrebne in nepredvidljive zaustavitve v proizvodnji. Za¾eleno je, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne prijaviti davènemu uradu, ki govori o neuspehu pohi¹tva in dajati informacije o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, takoj ko je bilo omenjeno zgoraj, pomanjkanje blagajne, v znesku tekoèih rezerv, me¹anih s potrebo po ustavitvi prodaje. Potem ne morete dokonèati prodaje, in tak¹ne igre so nezakonite in se lahko uporabljajo tudi za posledice gradnje visoke finanène obremenitve. Ne spomnim se situacije, v kateri bo prejemnik zaprosil za ustrezen raèun.

Zato je treba èim prej obvestiti o neuspehu servisa popravil in fiskalnih tiskalnikov postnet, prav tako pa tudi davène organe glede prostora pri ustvarjanju prometnih evidenc za èas popravila naprave in kupcev o luknji v prodaji.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba ustaviti svoje vloge, vendar ¾eli narediti veè pogojev - voditi je treba evidenco, za kateri izdelek je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo mora biti pripravljeno elektronsko ali po po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec, popoln do zadnjega, da vstavi raèun za DDV.