Pomen psihologije v financah

V dana¹njem èasu je poklic psihologa zelo pomemben. Nekoè je bil obisk psihologa zelo neprijeten za nas in to smo skrili od drugih. Trenutno se dru¾ba zaveda, kak¹no pomoè prina¹a psiholog. Bolj polnopravne osebe so preme¹èene na strokovni datum. In vsi ne vedo, kaj ima psiholog. ®al je do sedaj ta poklic ¹e vedno me¹an z zaporednimi poklici, saj ¹tevilni strokovnjaki, npr. Psihiater ali terapevt, ostajajo v du¹evnem zdravju ljudi. Kaj loèi poklic psihologa od posameznih poklicev?

Pridobivanje tega poklica je predvsem v pomenu psiholo¹kih storitev, predvsem pa pri psiholo¹ki diagnozi, razsojanju in ocenjevanju ter prina¹anju psiholo¹ke pomoèi. Da bi postal psiholog, morate najprej pridobiti magisterij iz psihologije, opraviti pripravni¹tvo in postati psiholog na Regionalni zbornici psihologov.Psiholog je poklic zaupanja javnosti, ki od osebe, ki ustvarja ta poklic, zahteva strokovnost, hkrati pa brezhiben znaèaj, ki ga bo podpiral pri opravljanju dela skupaj z naèeli poklicne etike. Psiholog je oseba, ki se osredotoèa na zagotavljanje storitev in podporo ljudem, ki si to ¾elijo v danem trenutku. Dru¾ba zaupa ljudem, ki dajejo zaupanje javnosti. Zato bi morali biti ti ljudje na voljo, ker je takrat le od njih odvisno zdravje in pojav drugih ljudi.Psiholog je veè kot prost poklic, za katerega so znaèilna visoka mnenja in podroèja ter zaposlitev v opravljeni dejavnosti.Mi, navadni, povpreèni ljudje pogosto identificirajo psihologa s psihiatrom. Dejansko ljudje, ki opravljajo te poklice, uporabljajo samo enega, vendar se je treba zavedati, da imajo popolnoma drugaène kompetence. Vredno je oboje, da psihiater stalno sodeluje s psihologom, kar je verjetno vzrok za zmedenost teh poklicev zaupanja javnosti v razliène ljudi.