Pav alni znesek 3 in blagajna

Lekarne so podjetja, ki morajo biti zajeta v davènem naslovu popolnoma enako kot vsa naslednja komercialna podjetja. V zadnjem primeru mora biti celotna lekarna blagajna. Danes pa so blagajne prisotne v polni kolièini relikvij. Velike trgovine in trgovine, ki pripadajo gradnji, najpogosteje uporabljajo elektronsko opremo za evidentiranje prodaje.

Tehnièno in uporabno je to zelo bolj¹a re¹itev. Vse informacije se vnesejo v raèunalnik, prodaja se opravi s posebnim raèunalni¹kim programom, raèune pa natisne tiskalnik, prikljuèen na raèunalnik.

Fnnet fiskalni tiskalniki imajo isto naèelo kot blagajna. Prav tako natisne potrdila po prejemu odobritve iz informacijskega sistema. Tiskalnik je naèrtovan na edini naèin, ko bo blagajna - na posebnem papirju natisne potrdila o papirju z ustreznimi parametri, tudi s podatki, ki morajo biti na potrdilu o prejemu, toèno takrat, ko je raèun preteèen s tiskalnikom v blagajni. .

Lekarne so moderna podjetja, ki se gibljejo v èasu. Danes je te¾ko priti v lekarne v obièajne blagajne in zdravila, na katera so prilo¾ene etikete s cenami, ki so bile nekoè obvezne, da se dr¾ijo etikete na katerem koli izdelku. Zdaj ni potrebno prebrati vrednosti iz vse take oznake in jo vnesti v davèno blagajno - zato je nevarno dodatno verjetno ustvariti napake. Zato se uporablja bolj primerna metoda, ki skenira èrtno kodo iz èlankov, ki so bili predhodno vneseni v telo raèunalnika. Zahvaljujoè temu skeniranju lahko na raèunalnik prikljuèimo fiskalni tiskalnik, ki bo dolga leta natisnil obvezne raèune v nespremenjeno stanje, hkrati pa bo evidentiranje prodaje potekalo v veliko bolj priroènem, sodobnem in ustvarjanju manj napak. Fiskalni tiskalniki so danes na voljo v poslu prodaje pohi¹tva trgovin, v profesionalnih trgovinah pa z blagajnami. Pomislimo na nakup fiskalnega tiskalnika, prosimo, obvestite davèni urad z uradnim tiskom, podobno kot pri registraciji blagajne.