Paragoni prvakov

Vedno bolj sli¹imo, kako pomembni so prejemki. Kupci naj bi jih vzeli s seboj, prodajalci pa bi jih morali zapomniti. Zakaj je ta majhen papir tako pomemben?

Paragon pomaga strankam, ki skrbi za vsakogar, da skrbijo za svoj domaèi proraèun in stro¹ke. S to nizko kartico lahko dobite veliko koristnih nasvetov o materialu va¹ega proraèuna. Poroèilo pa je veliko novic za gradivo o tem, kaj smo dodatno kupili. Seveda je najpomembnej¹e informacije o cenah izdelkov. To vam omogoèa, da preizkusite cene v drugih trgovinah in preverite, kaj najbolj podarimo. V èasu, ko so prihranki tako pomembni v ¹tevilnih domovih, lahko prejemki uèinkovito zdravijo pri uèinkovitej¹em upravljanju domaèega proraèuna. Ob istih materialih v oddaljenih trgovinah lahko primerjamo njihove cene, zbrane prejemke pa nam pomagajo pri tej dejavnosti.

Potrdilo iz blagajne je zelo pomembno tudi za davèni urad, tudi za podjetnika. Prodajni register je dokumentiran s pomoèjo blagajne, prodajalcu pa prepreèuje, da bi prikril svoj velik dobièek in zni¾al znesek davène obveznosti.Elzab fiskalni tiskalniki natisnejo potrdila, ki vam dajejo vse potrebne informacije. Poleg seznama kupljenih izdelkov tudi njihove cene, mora obstajati podrobnosti prodajalca-davkoplaèevalca, ki jih dokument izda. Tudi ¹tevilka izpisa in èas (trenutek in ura prodaje sta veljavna. Vrednost blaga, znesek v neto in bruto zneskih, podatki o dejstvih popustov - vsi ti podatki so trenutno na prejemu. Za uspeh veèjih trgovin so na potrdilu na voljo informacije, zaradi katerih je mogoèe ugotoviti, katera blagajna je opravila doloèeno transakcijo. To je izjemno veljavno v èasu, ko so ugotovljene nepravilnosti. V tem primeru so lahko informacije, kot so ¹tevilka blagajne in oznaka, dodeljene velikemu blagajniku, izredno pomembne.Prejemki so dokumenti, ki jih ni mogoèe podcenjevati. Za vrste so dokazilo o nakupu in nasvet glede problema tekoèih stro¹kov. Za uradnike veljajo pri preuèevanju prodajalcev in pri iskanju, ali dajejo davek na obièajen naèin. Podatki iz blagajne lahko pomagajo tudi prodajalcem, ki ¾elijo nadzorovati uèinke svoje prodaje in se izogniti te¾avam, ki so povezane z davènimi nepravilnostmi.