Ozemljitev in nevtralnost

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati tveganje eksplozije gorljivih snovi, uèinek elektrostatiènega izloèanja isker. ©iroko je prilagojen transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

http://si.healthymode.eu/formexplode-hitro-povecanje-misicne-mase/Formexplode. Hitro povečanje mišične mase

Elektrostatièna ozemljitev je lahko nova oblika. Najla¾ji in najmanj zapleteni modeli so zgrajeni iz ozemljitvene sponke in ¾ice. Bolj razviti in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s sistemom za za¹èito ozemljitve, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je ozemljitev obièajno povezana.

Elektrostatiène ozemljitve se najpogosteje izvajajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Zaradi polnjenja ali praznjenja rezervoarjev z novo vsebino (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega nastanka je, da ¾ivijo tudi me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali prenosa posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Zaradi enostavnega in nenadnega stika z ozemljitvijo ali nezaraèunane tarèe se lahko ustvari kratek impulz, ki se sli¹i v iskri.Pomanjkanje skrbi za praznjenje iskre lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali velika eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.