Oprostitev nakupa blagajne

Konèno je zaèel poslovati ali raz¹iriti svoja obzorja na druge oddelke? Odlièno! Zdaj je èas, da kupite posnet in se spra¹ujete, èe lahko raèunate na povraèilo.Jaz sem gladka in slaba novica. Odbitek nakupnih stro¹kov iz blagajne je mo¾en le pri nakupu prve blagajne. Ne morete olaj¹ati uspeha druge ali naslednje blagajne.

Pogoji za pomoèMogoèe najprej o tem, kaj kupujete blagajno. Torej:- lahko od¹tejete DDV, uveden v vrednosti blagajne,- izdatke za znesek lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Da bi bili tak¹ni bonusi, morate izpolnjevati doloèene pogoje. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne morata potekati pred nastankom obveznosti registracije blagajne, \ t- v sedmih dneh od navedbe fiskalizacije morate prijaviti vodji davènega urada kraj, kjer je blagajna name¹èena,- morate predlo¾iti vodji va¹ega davènega urada - izjavo o ¹tevilu blagajn in stanovanj za njihovo uporabo. Izjava mora biti zapletena PRED zaèetkom zapisovanja (dan pred prvim,- zakljuèiti je treba prve in kontrolne preglede, \ t- je v celoti plaèana blagajna in ima zadnjo besedo plaèila,- raèunovodstvo je treba zaèeti z zakonskim naslovom.Kaj, èe ste davèni zavezanec, ki ustvarja delo, ki je bilo odstranjeno iz davka, ali pa zanj velja obveznost evidentiranja prometa z blagajnami? Nadomestilo lahko nadomestite z odbitkom.Morate:- zaènite s snemanjem najkasneje na trenutni datum- predlo¾ijo zgoraj navedeno obve¹èajo o ¹tevilu blagajn in kraju uporabe,- objaviti oglas na mestu namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

Money AmuletMoney Amulet - Moč privlačnosti denarja in sreče!

aplikacijaPredlo¾iti morate vlogo:- ime, ime in ime davènega zavezanca,- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- v primeru davènih zavezancev, ki opravljajo storitve prevoza obraza in tovora z osebnimi in prtlja¾nimi taksiji - poznavanje velikosti dovoljenja za vo¾njo s taksijem po cesti, ter registracijska in stranska ¹tevilka taksija, v katerem je name¹èena registrska blagajna.Obdobje vraèanja traja do 25. dneva prijave zavezanca.Vraèilo za odbitek stro¹kov nakupa iz blagajne se izvede, kot v obdobju treh let od dneva zaèetka snemanja:- prenehajo uporabljati blagajno, pri sedanjem prenehanju poslovne dejavnosti,- likvidacija bo odprta,- Steèaj se bo upo¹teval,- prodaja podjetja ali hi¹e in ¹tudent ne bo izvedel transakcije na znesek.