Operativne dejavnosti v podjetju

Podjetja, ki proizvajajo ali prodajajo izdelke, imajo vsaj eno skladi¹èe. Razlikujemo skladi¹èe konènih izdelkov in polizdelkov. Obe sta usmerjeni v zdravo shranjevanje in opis posameznih serij materialov. Skladi¹èe je neloèljiv atribut logistiènega procesa posamezne dru¾be. Med njegovo organizacijo ga je treba natanèno navesti. Vsi se morajo strogo sklicevati na glavne logistiène naloge kot ponudbo, umetnost in distribucijo. V smislu izbolj¹anja delovanja revij podjetja je vredno uporabiti posebne raèunalni¹ke programe, ki olaj¹ajo lokacijo doloèenih izdelkov in materialov. Obstaja ¹irok izbor programov, kot so optima, za pijaèe. Revija Optima je sistem za skladi¹èenje in prodajo.

Njena namestitev in delovanje sta precej intuitivna. Poleg tega lahko pomagate pri vadbi. Korak za korakom opisuje delo v zvezi z izdajanjem raèunov, izdajo prodajnih dokumentov in izdajanjem popravkov. Pred vsakim poglavjem je naèrt z velikimi raèunovodskimi koncepti. Modul revije med drugim vkljuèuje:Kako ustvariti tovorne datoteke?Kako omeniti nov material?Kako ustvariti zunanjo izdajo?Stanja se re¹ujejo na podlagi dokumentov skladi¹èa (zaèetno stanje, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, popravki dokumentov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri dostavi doloèenega izdelka so blago iz velikega zaloge (oddaje organizirane hkrati. Program revije Optima vam omogoèa, da ob koncu ene baze podatkov vodite veè nacionalnih in primarnih skladi¹è. Pripravljeni MM dokumenti omenjajo prenose med skladi¹èi. V te¾ki in enostavni re¹itvi lahko popisamo razpolo¾ljivo skladi¹èno blago. Program vkljuèuje inventarsko funkcijo, sestavljeno iz treh faz: priprava inventarnih listov, dopolnitev realnih stanja proizvodov v skladi¹èih, izdelava korektivnih dokumentov. V vajah bomo izvedeli, kako ustvariti inventar stanja, lahko uporabite tudi pomo¾ne liste.Dobro organizirano skladi¹èe v smislu logistike in enostavne dokumentacije dopolnjuje tesen prenos materialov med zaporednimi celicami v imenu.