Notranjih organov

Kolposkopi so naprave, ki i¹èejo ¾enske notranje organe, ki pravijo vulvino, vagino, maternièni vrat in spodnji del materniènega kanala. Potem je to optièna naprava, ki se lahko kombinira z nekaj podobnim mikroskopom. Pomaga ginekologom, da ustvarijo svoj poklic, saj lahko s to napravo pregledajo ¾enske organe pri polni poveèavi in z veliko natanènostjo.

Kolposkopi so bili vkljuèeni v ginekologijo in izku¹nje ¾enskih reproduktivnih organov v tisoè devetsto dvajsetih petindvajsetih letih, in sicer konstruktor, zdravnik in tehnik Hans Hinselmann. Zdaj mu zahvaljujemo, da lahko odkrijemo bolezni, ki jih ne moremo opaziti med rutinskim pregledom hitreje zaradi kolposkopskega pregleda. Kolposkop ni le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko del cerviksa, del spodnjega kanala, vulve ali vagino dobro razumejo in dobro preverijo, kar pomeni, da ne sprejema nobenih sprememb. Trenutno je medicina zelo razvita. Zdravniki se lahko spopadajo s ¹tevilnimi boleznimi, ki so tudi neozdravljive. Vendar pa je rak sam po sebi sedanje bolezni, za katere tudi zdravilo ni koristna re¹itev. Prepozne spremembe raka so skoraj preprosto ne ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da imamo kolposkope, ki so nam na voljo, lahko najdemo to neozdravljivo bolezen v tako majhni fazi, da obstaja velika mo¾nost, da jo ozdravimo. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki jo priporoèajo ginekologi, je v odkrivanju rakavih celic in samo v najstro¾jih stopnjah neoplastiènih sprememb, ko lahko hitro postanejo prevelike. Statistièno ga zdravniki obravnavajo kot citologijo, vendar sedemdeset odstotkov obstaja v obliki odkrivanja raka in enako pogosto v naprednej¹i fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki jo ustvarijo strokovnjaki in s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj¹a priporoèena pot, ki jo spodbujajo tudi strokovnjaki, je me¹anje obeh metod, kar omogoèa praktièno gotovost pri iskanju mo¾nih sprememb, tudi v najstro¾ji fazi njihovega razvoja, in kaj se dogaja, hitra zdravni¹ka reakcija, zagotavljanje ustreznih priprav in daleè visoka perspektiva zdravljenja. to nemogoèo bolezen.