Nesreee s smrtnim izidom 6

Vzroki nesreè se redno preverjajo, da bi se zmanj¹alo tveganje, da bi se v prihodnosti spet sreèali. Rezultati raziskave jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè pogosto razlièen naèin nadzora nad varnostjo strojev. Te¾ave, povezane z uporabo in izkori¹èanjem strojev, se pojavijo kadarkoli med njihovim ¾ivljenjskim ciklom. To velja za specifikacijo èasa, ko tudi za model, proizvodnjo, delovanje, vzdr¾evanje, spreminjanje itd.

Certifikacija strojev trpi zaradi odpravljanja gro¾enj, ki se lahko pojavijo v ozadju dela. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, se preverijo in preverijo ustreznost. Pregledajo se posamezne znaèilnosti in elementi. Naèelo delovanja je analizirano in opisuje opise, ki ljudem na terenu pomagajo pri pravilni uporabi strojev in pripomoèkov. Potreba po certifikatih s strani posameznih organizacij in jedi je v veliki meri posledica predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Zaposlenim zaupanja in poklicne higiene se ponuja prilo¾nost, da sodelujejo v tiskovinah in usposabljanjih iz oddelka za certificiranje strojev. Znanje, spoznanja in nauki, ki so jih prejeli v èasu takih teèajev in usposabljanj, prispevajo k specifiènemu zmanj¹anju odstotka nesreè pri delu, tako smrtnih kot drugih. Sodelovanje pri stro¹kih in vajah na podroèju certificiranja strojev in opreme prina¹a delodajalcem celo vrsto koristi. Izobra¾eni gostje so jamstvo pravilne uporabe organizacije in vrednotenja naèel zaupanja in higiene pri delu.