Navodila za blagajno elzab k10

Izbira nove fiskalne blagajne za lastno blagovno znamko bi morala biti zelo skrbno premi¹ljena, ¹e posebej, èe ¾elite kupiti opremo, ki nam je predstavljena za veèletno uporabo. Dobro moramo razmi¹ljati ne samo o izbiri vrste blagajne, ampak tudi o samem tiskarskem procesu, ki ima izjemno pomembno funkcijo. Èe upo¹tevamo vse najpomembnej¹e tehniène parametre finanène institucije, bo to odlièna ideja za prihodnje stro¹ke poslovanja blagajne.

Kot je bilo ¾e omenjeno, je zlasti pomemben parameter, na katerega je treba plaèati doloèen vzrok, izbor ustreznega mehanizma za tiskanje. Trenutno imamo izbiro med mehanizmi za tiskanje igel in mehanizmi za toplotno tiskanje, ki se ukvarjajo z vedno veèjim zanimanjem. Mehanizmi igel so na ¾alost zelo jasni in kar je najpomembneje zagotovo poèasnej¹i od termiènih naprav. Prav tako je vredno dodati, da so trakovi za barvanje oznaèeni tudi za njihovo pravilno delovanje. Blagovne znamke, ki so iglièni mehanizmi, so obièajno zelo priljubljene, zato skrbijo za stranke, ki v osrednjem naroèilu upo¹tevajo vrednost, drugi tehnièni parametri blagajne pa so postavljeni na drug naèin.

Posnet fiskalni tiskalnik s spremembami je izjemno sestavljen in se hitro razvija. Majhna pomanjkljivost je seveda potreba po uporabi posebnega termiènega papirja, ki je ¹e posebej dvakrat dra¾ji od prej omenjenega ofsetnega papirja, ki se pogosto uporablja v matriènih tiskalnikih. Prav tako je treba spomniti, da morajo biti natisnjeni zvitki termiènega papirja vedno shranjeni v dostojnih pogojih. Na poroki ima vedno veè tiskalnikov elektronsko kopijo potrdil, ki jih upo¹teva davèni urad. Te podatke je treba hraniti 5 let naenkrat, saj ima davèni urad zadnji èas, da ima pravico opraviti in¹pekcijski pregled.

Treba je vlagati v davène ¾epe znanih podjetij, kot so: posnet. V tem trenutku mora ta proizvajalec ponuditi najbolj¹e tehniène parametre blagajne, za katere so predvsem privlaène promocije pokrite z davènimi napravami.