Monta a po arnih vrat

Skupaj z veljavnimi doloèbami zakona o zasebnem ministru in Svetu iz junija 2010 je vsak urad dol¾an oceniti po¾arno nevarnost stavb in namenov ter obmoèja, ki ji pripadajo. V naèrtu je vkljuèena za¹èita delavcev doma.

Ocena nevarnostiKoristno je, da je bilo delo, ki je povezano z izvajanjem priporoèil Uredbe, opravljeno v strokovnem in strokovnem redu, zato je priporoèljivo opraviti to vajo za podjetje, ki je strokovno vkljuèeno v to vrsto dela. Celovita ocena nevarnosti, potencialno eksplozivnih lokacij in dodelitev con obstoja take gro¾nje so kljuèni cilji izvajalcev takega naroèila.Tveganja, povezana s predlogom eksplozije, so v tesnem stiku z vsebino, ki se proizvaja v interesu, materiali, vzetimi med tehnolo¹kim postopkom, sistemi za za¹èito strojev in njihovimi sestavnimi deli. Snovi in ukrepi, sprejeti v postopku, se lahko se¾gejo v zraku, vendar jih spremlja proizvodnja velikih kolièin toplote, lahko vplivajo tudi na razvoj tlaka in raztopine nevarnih materialov. Eksplozija je ena od stalnih gibov obmoèja delovanja.

Oznaèevanje nevarnih obmoèij eksplozijeEksplozivne cone so predstavljene na frekvenèni in dol¾inski platformi obdobja nastanka nevarne eksplozivne atmosfere. Ta obmoèja lahko oznaèite na tri naèine.Nièelna cona - kjer je pojav nevarnosti eksplozije in podatkov me¹anica vnetljivih snovi z zrakom, v tem primeru obstaja stalna gro¾nja in pogostej¹a podalj¹anja.Prva cona - doloèa, da se lahko pri normalnem delovanju pojavi nevarnost.Drugo obmoèje - to je podroèje, kjer v èasu dejanskega delovanja ni nevarnosti, in tudi èe pride do nevarnosti, je kratkotrajna.