Modni oblikovalci v nemeiji

Prej¹njo soboto je bila razstava najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so videli, kaj so oblikovalci naredili za rastno sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je obstajala v svojem najbolj¹em stanju in polnost je potekala brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. V njihovem polo¾aju so bile uporabljene le zanesljive in zraène tkanine s temno obarvanimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim materialom. Na¹e novinarje so pritegnili zraèni, barviti maksi suknji, ki so jih ustvarili kot kvaèkanje. Med njimi so spo¹tovanje prinesle tudi èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci za ljudi, med drugim, ponudili pletene klobuke z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in lepimi cvetovi.Po predstavi je bila organizirana dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za to situacijo. Obleka je bila dana osebi, ki je ¹tela, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodki, zbrani na tekoèi dra¾bi, bodo preneseni v brezplaèen otro¹ki dom. Poudariti je treba, da ime hitro podpira razliène pomembne dobrodelne dejavnosti. Njeni uporabniki so veèkrat odlagali na¹e izdelke za prodajo in èe je bil predmet prodaje celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pri¹la do trgovin na samem vrhu maja. Poleg tega je napovedal, da ime razmi¹lja o odprtju raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bile javne zbirke obratne, kot pri stacionarnih.Poljsko oblaèilno podjetje je na koncu eden najte¾jih proizvajalcev oblaèil. Na svetu je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, predvsem pa najbolj zanimive krojaèe, ¹ivilje in oblikovalce. Vsakiè to ime naredi zbirke v sodelovanju s kljuènimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so tako priljubljene, da so ¾e pred ustanovitvijo trgovine zjutraj pripravljene na èakalne vrste. Te zbirke se dogajajo v tem enem dnevu.Materiali sedanje blagovne znamke iz veè let so zelo priljubljeni med potro¹niki, tako na terenu kot v tujini. Pi¹e o njej, ne uspe omeniti ¹tevilnih nagrad, ki jih je dosegla in ki preverjajo, da so uèinki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si lastno trgovino: enkratno obleko Gdynia