Metalurgija 1 99

Trenutno je metalurgija polje, ki ne ¹teje le procesov oblikovanja in ustanavljanja plastike, temveè tudi ¹tudije struktur v makro meji. Sodobni naèrt ponavadi vkljuèuje raziskave o metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj sto leti. In le relativno nedavno so se v metalurgiji zaèele uporabljati razliène metode mikroskopov. V trenutnih fazah so pri delu z in¾enirskimi temami nenadomestljivi. Na tem podroèju so najpogostej¹i metalografski mikroskopi, ki se med drugim uporabljajo za preuèevanje kovinskih napak ali njihovih odkritij. To je tehnologija slikanja, ki se premika na neprozorne vzorce. Metallografski mikroskopi vkljuèujejo, med drugim, elektronske mikroskope, ki omogoèajo opazovanje strukture na atomski plo¹èi in svetlobnih mikroskopih, kar predstavlja manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki so bila opravljena z uporabo teh naprav, so ¹e posebej pomembna, saj lahko zahvaljujoè temu najdemo ¹e en naèin mikroraèunanja na sredini ali njihov zaèetek. Prav tako je mogoèe izraèunati fazni prispevek in doloèiti natanène faze. Zahvaljujoè temu smo tudi sposobni doloèiti ¹tevilo in naèin vkljuèitev ter ¹tevilne nove pomembne dejavnike iz elementa metalurgije. Na primer, pogosto se bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupila za globoko opazovanje materialne strukture, zahvaljujoè kateri se v perspektivi lahko izognemo ¹tevilnim ne¾elenim napakam.

Uporaba metalografskih mikroskopov je ¹e posebej pomembna, saj lahko s tem hitro najdemo napake v materialu. Vedno je, da je ravnanje s tem modelom opreme obèutljivo. Od tega pogoja bi morale opraviti samo strokovne osebe.