Konsekutivno tolmaeenje v angle eini

Konsekutivno tolmaèenje, imenovano post-prevajanje, je edini naèin tolmaèenja in dela po govoru govorca. Prevajalec se nahaja zraven govornika, pozorno poslu¹a njegovo pozornost in ga po zakljuèku predlo¾i v izvirnem jeziku. Pogosto ima od predhodno podanih pripomb med govorom. V tem trenutku so konsekutivne interpretacije zelo soèasne.

Konsekutivne tehnike tolmaèenja so izdelane tako, da izberejo le najnovej¹e nasvete in dajo sporoèilo. (Angle¹ki "tolmaè" velja od glagola "interpretirati".Konsekutivno tolmaèenje poteka predvsem z minimalnim ¹tevilom udele¾encev, npr. Na strokovnih sreèanjih, izletih, pogajanjih, usposabljanjih, tiskovnih konferencah ali poslovnih sreèanjih. Konsekutivno tolmaèenje se uporablja tudi, kadar organizator nima prilo¾nosti za dobro opremo, potrebno za simultano tolmaèenje. Vèasih se zdi, da celo izku¹eni prevajalec raje prevaja kraj¹e fragmente govora ali celo stavka po stavku, tako da se lahko izrazi tudi vsebina izjave. Obstaja hiter prevod prisotne povezave. Konsekutivno tolmaèenje se od prevoda povezave razlikuje le po dol¾ini fragmentov, ki jih je treba prevesti. Pri ohlapnej¹ih sestankih se prevajanje prena¹a, ker je za stranko nekoliko problematièno, kar je prisiljeno poèakati nekaj trenutkov za prevod.Konsekutivna interpretacija je nemogoèa naloga, ki ¾eli od prevajalca dobro koncentracijo in lepe jezikovne sposobnosti. Zelo dobro razvit in prikazan, lahko reproducira celo 10-minutni govor. Uèenje nima èasa za razmi¹ljanje o pravi besedi. Med prevajanjem se mora spomniti ¹tevilk, datumov, imen ali podjetij. Da bi ohranili kakovost prevoda pred vpisom v konsekutiven tolmaè, mora zaporedni tolmaè dobiti potrebne materiale v zvezi s temo in uèenjem prevoda. To so lahko besedila govorov ali predstavitev.