Konsekutivna opredelitev tolmaeenja

Mnogo ljudi povezuje poklic prevajalca predvsem s prevodi razliènih besedil, del ali dokumentov, vendar se obseg knjige v primeru tega poklica ¹e vedno nana¹a na specifièno zahtevo za ustno usposabljanje. Prevajalec, da bi dobro zaèel s svojo knjigo, bi moral biti odlièna jezikovna kompetenca in podrobno znanje, ki ustreza njegovim panogam in stalno poudarjati svoje kompetence s samoizobrazbo.

Vendar pa mnogi strokovnjaki izvajajo uèenje in pisanje ter ustno, njihova lastnina je popolnoma tuja in moèna, èe trdimo, da prevajalec teh dveh stilov opravlja dva loèena poklica.Omeniti je treba razlike med ustnimi in pisnimi prevodi. Pisni prevodi lahko trajajo dlje èasa, pomembne so tudi njihove podrobnosti in resnièna predstavitev temeljev doloèenega izvornega besedila. Prav tako je priljubljeno, da lahko med pripravo ciljnega besedila pogosto èrpa iz slovarjev, tako da ima èim veè vsebine. Prevajalèeva knjiga je pomembna za reflekse, zmo¾nost takoj¹njega prevajanja poslu¹anega govora, razumevanja in pozornega poslu¹anja vodilne osebe. Pridobivanje spretnosti za pridobitev dobrih ustnih prevodov je delovno intenzivno, zahteva dolgoletno prakso in zavezanost osebe, ki naèrtuje, da bo prejela vse atribute strokovnjaka. Spretnosti v tem poklicu so ¹e posebej pomembne, saj je kakovost tolmaèenja omejena na znanje tolmaèa, poleg tega, da pozna uèinkovito in naravno interpretacijo celotnega govora govorca.Tudi tolmaèi prejmejo storitve tolmaèa med pogovorom in poslovnimi sreèanji. Obseg dela tolmaèa je dejansko ¹irok. Ta poklic je vedno ustvarjen na podlagi specialistiènega izobra¾evanja na enem podroèju, zato bi moral biti poleg jezikovnih kompetenc dober tolmaè sposoben narediti veè kot eno stvar poleg jezikov.