Kolposkopija device

Magneto 500Magneto 500 - Naravna terapija za va¹e noge in uèinkovit naèin hoje!

Kolposkop je znamka optiène naprave, ki se uporablja med kolposkopijo, ki ¹teje na povr¹ino materniènega vratu, spodnjo stran kanala in vagino ter vulvo. Na ¾alost je bilo tudi v zadnjem stoletju kolposkopija precej podcenjena in titrirana kot huda in zapletena ¹tudija, pa tudi pristranska. Danes lahko vidite korenito spremembo stali¹èa glede kolposkopskega pregleda, katerega naloga se je poveèala zaradi mo¾nosti brez primere poveèanja diagnostike patologije materniènega vratu.Kolposkopija je omogoèila takoj¹njo identifikacijo ginekolo¹kih anomalij in sprejemanje ustreznih odloèitev o terapiji. Kolposkopija omogoèa identifikacijo predkliniènih oblik raka materniènega vratu in diagnoza na tej stopnji pomeni popolno zdravljenje raka. Ko je hitro reèeno, profesionalni kolposkop ne omogoèa le pasivnega opazovanja, temveè tudi diagnozo materniènega vratu za domnevne neoplastiène spremembe. Kolposkopski pregled omogoèa natanèno prepoznavanje resnosti erozije in oceno, ali delamo z ¾eleznico, ki je dejansko ¹kodljiva za zdravje ¾ensk.Zdravnik specialist, ki uporablja kolposkop, lahko opravlja tudi vulvoskopijo, tj. Vizualni pregled zunanjih spolnih organov. Nova metoda, sprejeta v kolposkopih, je praktièno odpravila problem nelagodja pri bolnikih, ki so bili pod kolposkopijo. Prefinjena elektronika, ki se uporablja v trenutnih optiènih orodjih in odjemnikih toka, ki omogoèajo preprosto veèplastno gibanje, je omogoèila raziskave s pomoèjo praktiènega in velikega kolposkopa, ki odpravlja vse prej¹nje neprijetnosti. Poleg tega je veèina sodobnih kolposkopov, ki so bili dodatno okra¹eni z digitalnimi cilji, omogoèila dokumentiranje poteka ¹tudija ali izvedbo digitalnega arhiviranja na elektronskih medijih.