Kako zanositi sluz

Veliko ljudi se spra¹uje, kdo je prava starost za zanositev. Obstajajo tudi ¾enske, ki bi radi imele otroka ¾e pri 18 letih. Veèina pa se najprej ¾eli osredotoèiti na uporabo finanène stabilnosti, pravega partnerja, udobnega ¾ivljenja, besednih materialnih sredstev, ki omogoèajo pravilno in funkcionalno vzgojo otroka. Zato je nedvomno dobra odloèitev in spominja se na eno pomanjkljivost. In sicer starost. Samo èutimo du¹evno nepripravljene za hranjenje otroka, tako da na¹e telo natanèno ve, kako je ta starost, in v tem pogledu, kasneje je vse slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najprimernej¹a sezona za rojstvo otroka oseba med 18 in 25 leti. Prej telo dame ni bilo dovolj razvito, kar lahko povzroèi splav in rojstvo mrtvega otroka. In kasneje, po 35. letu starosti, se poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetskega kodeksa, kot je Downov sindrom.

Èe i¹èete pravo starost za noseènost, je to konec, èe govorite o biologiji. V praksi vas vedno opominja, da dvajsetletna dekleta konèajo ¹tudij (ali so na sredini, zaènejo z delom, morda nimajo doloèenega partnerja in èe ga naèrtujejo, niso preprièani, ali ¾elijo odstraniti preostanek svojega ¾ivljenja. Poleg tega si ne ¾elijo omejiti svojih dragih, prvih let skozi celotno zavezo, ki je ustvarjanje otroka. Ne krivimo majhnih ljudi za to in jih izpostavljamo v ¹kodo materinskega nagona. To so naravne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Torej, kljub dejstvu, da je opazovanje biolo¹kega èasa zelo praktièno, ne smemo pozabiti, da ni, ampak je dokaz, ali se odloèimo za noseènost ali ne. Prviè, oba bodoèa star¹a bi morala izra¾ati isto ¾eljo po potomcu. Bistvenega pomena je vsaj osnovna stabilizacija sredstev in zavedanje, da ne bomo izgubili prakse pri uspehu noseènosti. Nesprejemljivo je, da se oseba odloèi za noseènost v naèrtu za okrepitev odnosa s partnerjem. Tak¹ne metode bodo le poslab¹ale polo¾aj med ¾ensko in stranko.

Dragi gospod, pravilo je, da ima va¹e telo omejen èas, da zanosi. Dejstvo je tudi, da se dobre starosti, da se sreèajo v takrat hoèem prej, teoretièno bolje. Ne upoèasnjuje dejstva, da bi moral biti otrok rezultat ljubezni med dvema osebama in ne obèutka dol¾nosti.