Innova presto blagajna

Blagajna ni niè novega kot elektronska jed, kak¹en predmet je registracija prometa in znesek davka, ki ga je treba plaèati iz prodaje na drobno. Spremljanje dohodka s pomoèjo blagajne (davène v zvezi s standardom so tisti podjetniki, ki prodajajo blago / storitve za delo posameznikom, ki ne poslujejo. Vendar pa obstaja katalog izjem od uporabe blagajne.

Predvsem gre za davkoplaèevalce, katerih promet od po¹iljke (v razporeditvi do fiziènih obrazov ni presegel 20.000 PLN v prej¹njem davènem letu. Opozoriti je treba, da obstajajo doloèene dejavnosti, ki jih je treba vedno zabele¾iti na fiskalnem znesku, ne da bi trgovali z zneskom prometa. Gre predvsem za dobavo tekoèega plina, stran motorjev, dele priklopnikov / polpriklopnikov, radijsko / televizijsko opremo, storitve potni¹kega prevoza, prevoz potnikov in njihove prtljage, davèno svetovanje in tudi veliko novih pravnih storitev.Preden kupite blagajno, morate zagotoviti, da delo, ki ga opravljamo, zahteva uporabo blagajne. Ne ¾elimo, da bi bila v polo¾aju, ko prodajamo izdelke ali pa nudimo tudi storitve podjetjem ali organizacijam, vladnim in lokalnim oblastem.Fiskalna blagajna Krakova je hkrati prodajna in servisna toèka davènih naprav. V primeru dvomov bo usposobljeno osebje svetovalo in pojasnjevalo predpise glede obvezne blagajne.

Potovanje si zaslu¾i dejstvo, da na primer v servisni delavnici ni treba imeti finanènih ¾epov v obliki, ko jih v avtomobilu izdelujejo izdelki, ki jih ponujajo. Zakaj? Zaradi dejstva, da v zadevnih razmerah zagotavljajo le storitev, ne prodajajo izdelka. Èe pa se izka¾e, da moramo kupiti blagajno, je to te¾ka izbira, ker je na trgu veliko modelov. Pri nakupu je potrebno najprej paziti na to, ali ima proizvajalec naprave odloèitev ministra za finance, ki izjavlja, da vrsta blagajne izpolnjuje pogoje in tehniène zahteve, ki jih je potrebno vzeti iz popusta za nakup blagajne.Èe bi kupili blagajno, moramo imeti tudi za fiskalizacijo. V sedmih dneh od zakljuèka zadevnega dela moramo poskrbeti za pripravo njene prijave na finanèno pisarno o èlove¹kem tisku. Ne smemo pozabiti, da lahko nepravilno evidentiranje povzroèi izgubo zaradi olaj¹ave, izgubo 30% vstopnega davka na nakupe, povezane s prodajo, zabele¾eno na blagajni - do registracije, kazensko-davènih sankcij.Blagajno lahko uporabite za nakup blagajne. To je 90% neto cene (brez DDV, ne veè kot 700 PLN za vsako gotovino, prijavljeno na zaèetku registracije. DDV, izraèunan na podlagi zadnjega raèuna, se lahko odbije.