Fiskalni novitus delio

Potrdilo iz blagajne novitus lupo je zelo pomemben material in za investitorja tudi za kupca. Prvi je obveznost izdaje tak¹nih dokazil o prodaji, ti naslovniki pa morajo vedno sprejeti potrdilo o prejemu.

Na ¾alost nekateri izmed nas ne posveèajo veliko pozornosti raèunov, ki imajo lahko resne posledice v moèi uspeha. Kako dolgo naj tak¹ne izpiske vzamemo iz blagajn in v kak¹nih okoli¹èinah so lahko koristni?

V podjetni¹kem uspehu je potreba preprosta. Kopije potrdil morajo zbrati 5 let - v primeru in¹pekcijskega pregleda davènega urada. Zakaj je ta dokument vedno stranka?Ta majhen list papirja lahko v mnogih primerih precej ¹teje. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, v kateri vrsti pravilno shranjujemo tak dokument, lahko veliko pridobimo. To je predvsem posledica trenutnega primera, v katerem ¾elimo ogla¹evati kupljeni izdelek ali nam ga dati in zbrati na¹ denar. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o potrditvi transakcije. V kolik¹nem èasu moramo poskrbeti za to, da nam bo raèun pomagal zgraditi prito¾bo? Èe kupujemo prehrambene izdelke, lahko o njih poroèamo do 3 dni. ©e dlje moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Zakon nam slu¾i 24 mesecev, da poi¹èemo prednosti in prijavimo prito¾bo. Seveda, v trenutku, ko ne bomo uporabili raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Veèje je ¹tevilo ogla¹evanega blaga, bolj zdrava izguba pa je povezana s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se, kak¹ne prejemke nam mora dati prodajalec med nakupovanjem. Ne pozabimo tudi, da tak¹ne dokumente nosimo na primeren naèin. Lahko naredimo ovojnice, v katerih bomo v kronolo¹kem èasu zbirali prejemke, v zadnjo smer pa lahko podarimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje transakcije, ki smo jih opravili, za¹èiten tako dolgo, dokler postane podlaga za vlo¾itev prito¾be.