Ekolo ka modna revija v vrtcu

To soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci naredili za sezono zdru¾itve. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro zasnovana predstava je obstajala ob najbolj natanènem èasu in polnost je postala neovirana. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihova sposobnost uporabe popolnoma iskrenih in lahkih tkanin z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili najbolj navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maxi krili v ceni vseh kvaèk. Poleg tega so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ljudi, med drugim, pletene kape z moènimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in lepimi cvetovi.Po koncertu je bila na naslednji dra¾bi pripravljena dra¾ba lepega poroènega stvarjenja. Obleka je bila prodana osebi, ki naj bi ostala anonimna. Poleg tega je bilo prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te dra¾be bo dodeljen posameznemu otro¹kemu domu. Poudariti je treba, da ime nestrpno podpira razliène dobre in bogate akcije. Njeni lastniki so se veèkrat prito¾evali nad prodajo svojih izdelkov, nato pa je bila toèka transakcije celo obisk tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija na voljo v trgovinah ¾e na zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava blagovno znamko odpreti spletno trgovino, v kateri bi bile obrnjene zbirke primernej¹e od tistih v stacionarnih trgovinah.Na¹a oblaèilna znamka je pijaèa med najveèjimi proizvajalci oblaèil na svetu. V dr¾avi je malo tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v prvi vrsti veliko najbolj¹ih krojaèev, krojaèev in oblikovalcev. Vsakiè, ko je to ime zbirka v zameno z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so res zelo priljubljene, da so tisti, ki so pripravljeni to storiti od posameznega jutra, dovoljeni v dolgih èakalnih vrstah ¾e pred zaèetkom trgovine. Te zbirke pridejo tisti dan.Izdelki iz te dru¾be ¾e vrsto let u¾ivajo veliko popularnost med kupci, poleg tega tudi v dr¾avi, pa tudi v tujini. Pi¹e o njej in ne prihaja, da ne omenja moè zadovoljstva, ki jo je pridobila in ki potrjuje, da so izdelki najvi¹je cene.

Oglejte si svojo trgovino: Pregrada, oblaèila za enkratno uporabo