Dokumentacijo o pzu

Potreba po pripravi podrobne dokumentacije v zvezi z gro¾njo eksplozije le¾i na ramenih podjetnikov, ki preva¾ajo, skladi¹èijo ali skladi¹èijo blago, ki bi lahko povzroèilo eksplozijo. To niso samo plini in tekoèa goriva, ki se obièajno osredotoèajo na tak¹no gro¾njo. Edina skupina blaga vkljuèuje tako imenovano trdne snovi z visoko stopnjo razpadanja. Tak¹ni delci se lahko zlahka vnamejo, ko so izpostavljeni visokim temperaturam. Zato je le korak do mo¾ne eksplozije.

Veljavne zakonske doloèbeZaèetna analiza tveganja mora biti izpolnjena na podlagi trenutno veljavnih pravnih aktov. V sodobnem pomenu je predvsem uredba ministra za gospodarstvo glede minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtev v prostorih, kjer obstaja mo¾nost eksplozije. Od spremembe je mo¾nost izdelave ustrezne dokumentacije, ki je rezultat zgoraj navedene analize, doloèena v zakonu ministra za du¹evne zadeve in avtoriteto pri zamisli o po¾arni za¹èiti stavb. Ta dva materiala sta kljuèna predpisa v oblikah, povezanih z za¹èito pred eksplozijami. Delovna pravila o varnosti in zdravju pri delu na delovnem podroèju, na katerih to tveganje zahteva, je treba prilagoditi zahtevam teh zakonov.

Kdo naj opravi analizo?Analizo tveganja eksplozije mora izpolniti strokovno podjetje, ki je ustrezen organ. Opravila bo ocenjevanje objekta in svojo oceno prikazala na podlagi tega pravnega statusa ter primerjala dejansko stanje z dokumentacijo, ki ¾e obstaja v posebnem objektu. ©ele takrat boste lahko zagotovili, da bo celoten postopek izveden skupaj s pomembnimi predpisi, besedila pa bodo pravilno oblikovana.