Dnevnik dela

V skladu s 4. toèko Zakona ¹t. 4 Odloka ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 se v na¹em delovnem mestu pojavljajo minimalne zahteve glede zaupanja v delo in higiene, povezane z mo¾nostjo eksplozivnega ozraèja. In¹pektorat za dr¾avni in¹pekcijski nadzor je èlan javnih organov, ki preveri delovanje in pravilnost ocene eksplozijske nevarnosti.

Tveganja, povezana z uporabo vnetljivih snovi, prahu, plinov ali njihovih zmesi, povzroèajo veliko poveèanje verjetnosti eksplozije v procesnih napravah. V vsakem primeru je treba prepreèiti eksplozivno atmosfero, èe je le mogoèe. Prvi korak pri oceni tveganja eksplozije in najpomembnej¹e pijaèe je ugotoviti, ali se lahko v nenehnih pogojih pojavi nevarna eksplozivna atmosfera. Èe obstaja taka prilo¾nost, preverite, ali lahko dose¾e svoj v¾ig. Zgornjega postopka ocenjevanja ni mogoèe podalj¹ati, prav tako pa ga je treba povezati s posameznimi primeri. Za zaèetno analizo tveganja je treba izvesti vse za proizvodni proces ali proizvodni proces. Ko ocenjujemo tveganje eksplozije kot celote, obièajno upo¹tevamo uporabljeno opremo za izvajanje aktivnosti, uporabljene snovi, znaèilnosti hi¹ in obratovalnih pogojev ter proizvodnih procesov.Tak¹ne ¹tudije proizvajajo ¹tevilna podjetja med zadnjimi povezanimi. Stro¹ki analize eksplozijske nevarnosti se doloèijo v vsakem primeru posebej in med drugim zahtevajo znaèilnosti objekta, tj. Obmoèje, ¹tevilo sob ali objekt, analize eksplozivne in po¾arne varnosti, profilne karakteristike izvedene kampanje in kolièino uporabljenih gorljivih snovi, ki so lahko ogro¾ene eksplozija. Izbiramo lahko tudi med ¹tevilnimi ponudbami, v katerih se lahko na¹a analiza ali ¹tudija razvije v ruskem, nem¹kem, francoskem ali angle¹kem jeziku.