Direktiva eu atex

Direktiva ATEX v svojem pravnem sistemu je bila uvedena 28. julija 2003. Prenese se v izdelke za prebiranje na razdaljah, ki so v nevarnosti eksplozije. Zadevni proizvodi morajo izpolnjevati stroge zahteve, ki so omejene ne le na varnost, ampak tudi na zdravstveno varstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke za ugotavljanje skladnosti.

Pri doloèilih zadevnega normativnega akta je stopnja zavarovanja, povezana s tekoèimi celotnimi postopki ocenjevanja, v veliki meri povezana z nevarnostjo okolja, v katerem bo delovalo posebno orodje.Direktiva ATEX doloèa stroge zahteve, ki jih mora doloèen izdelek izvesti, da se lahko usmeri v potencialno eksplozivno okolje. Katere cone mislite? Najprej govorimo o rudnikih s èrnim premogom, kjer obstaja zelo veliko tveganje eksplozije metana ali premoga.

Direktiva ATEX ima podrobno delitev opreme na kakovost. Dva sta. V glavnem delu so naprave, ki so dodeljene v podzemlje rudnika in v prostorih, ki jih ogro¾a eksplozija metana. Drugi del je povezan z napravami, ki se zaènejo na neznanih mestih, vendar so lahko izpostavljene eksplozivni atmosferi.

Ta direktiva doloèa bistvene zahteve za vse naprave, ki delujejo na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije metana / premoga. Vendar pa je mogoèe dobiti bolj specifiène zahteve z usklajenimi mejami.

Ne smemo pozabiti, da morajo biti naprave, sprejete za delovanje v bli¾ini eksplozijsko nevarnih obmoèij, oznaèene z znakom CE. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba vrniti za oznako, ki mora biti velika, vidna, neunièljiva in enostavna.

Priglasitveni organ preuèi celoten sistem nadzora ali eno opremo v smislu zagotavljanja sodelovanja s trenutnimi predpisi in prièakovanji iz Direktive. Ne smemo pozabiti, da bo od 20. aprila 2016 sedanjo direktivo nadomestila novo naèelo ATEX 2014/34 / EU.