Depresija ali lenoba

Splo¹no znano je, da depresija ustvari znana dejanja samo na psihe pacienta. Ne, ni zadnjega pravila! Pogosto je obmoèje vpliva bolezni na fiziolo¹ko obdobje zla enako priljubljeno, ko je v mislih, somatske bolezni so naèin telesne bolezni, na katero vplivajo psiholo¹ki dejavniki. V primeru depresije ni drugaèe. Prviè, depresija je element, ki doloèa pojav mnogih somatskih bolezni, kot so sladkorna bolezen ali bolezni srca in o¾ilja. To je dejstvo, ko se pri bolniku najprej pojavijo simptomi depresije, nato pa se izvedejo, kar prispeva k razvoju zgoraj navedenih bolezni. Pogosto je pomembna tudi situacija, v kateri se simptomi depresije pojavijo po diagnosticiranju somatske bolezni. V takem elementu depresija uèinkovito poglablja fiziolo¹ko bolezen, prepreèuje njeno uèinkovito delovanje in edino poglablja svoje manifestacije in nevarne posledice.

Veèina simptomov depresije se verjetno ¹teje za somatske simptome. Veèinoma se lahko kvalificirajo za simptome, kot so izguba prilo¾nosti za prijetno poèutje, izguba zanimanja, zgodnje ustvarjanje in nemirni spanec brez spanja, pomanjkanje apetita in moèno huj¹anje. Treba je paziti, da somatski simptomi ne prenehajo vedno ali ka¾ejo posledic depresije. Vèasih se s fizièno boleznijo v bolniku zaveda, da ustvari ali okrepi skrajno depresijo. Razlogi za to so razlièni. Vsekakor je prizadeto poslab¹anje bolnikovega poèutja in zaznano preprièanje, da ni nobene mo¾nosti za popolno ozdravitev bolezni (zlasti pri uspe¹nosti moènih in neozdravljivih bolezni. Spominja se pomembnega dobièka za zadnjega na naèin, na katerega je pacient predan dru¾ini in v kak¹nih razmerah mora biti. Obdobje ni mo¾nosti za popolno ozdravitev bolezni, v katero smo spali. Vendar pa je zahvaljujoè sodobni medicini obièajno mogoèe odpraviti napako ali latenco simptomov. Bolezen z depresijo, ki jo lahko vidite v ¾ivo z uèinkom bolezni, bo le ¹e poslab¹al zdravstveno stanje bolnika poleg moèi primerov, da bo stanovanje popolnoma odpravilo celo najmanj¹e upanje za zdravljenje. Zato je pomembno, da pacientovo zdravje ne pregledamo le v smislu fiziènega, temveè tudi psiholo¹kega.