Daveni svetovalec fiskalna blagajna

Catch Me, Patch Me!

V skladu s trenutno veljavnimi predpisi so davèni zavezanci vse pogosteje zavezani k upravljanju blagajn za fiziène ¾enske. Poèasi so davène blagajne obvezne. Zahvaljujoè blagajnam je mogoèe ne samo evidentirati prodajo, temveè tudi nadzorovati zaloge skladi¹è, preveriti delo blagajn in veliko èasa za registracijo v podjetju.

Registrske blagajne se ¹tejejo na mobilnih, tj. Prenosnih, enosede¾nih in veèstanènih ali sistemskih.Obstaja kar nekaj podjetij, ki prodajajo blagajne.Èe vas zanima, na primer, v Krakovu, potem lahko i¹èemo denar na spletu, vse kar morate storiti je, da vnesete iskalnik: "blagajne v Krakovu". Ta podjetja ponujajo fiskalne pripomoèke vodilnih blagovnih znamk, odliènega razreda in veènamenske, varne in moderne. Mobilne fiskalne blagajne se uporabljajo pri prodaji od vrat do vrat, na tr¾nicah in na parkiri¹èih. Eno-sede¾ne blagajne so povezane, kadar ni treba upo¹tevati naèrta skladi¹èenja, lahko so povezane s tehtnico ali èitalnikom kod, npr. V strogih gostinskih obratih.Zahvaljujoè sistemskim blagajnam lahko sprejemamo plaèila s plaèilnimi karticami, prodajamo kode za polnjenje mobilnih telefonov vseh operaterjev ali pa prodajamo kartice zvestobe.Najbolj tehnolo¹ko razvite POS blagajne, na katere lahko prikljuèite vse naprave, ki so potrebne v trgovini, skupaj s kodnimi èitalniki, plaèilnimi terminali, elektronskimi tehtnicami. Pri nakupu take blagajne je treba plaèati mnenje o kolièini RAM-a, zmogljivega procesorja, vgrajenega akumulatorja ali zasilnega napajanja, ki omogoèa delo z izpadom elektriène energije, ne brez prostora pa je enak naèin in ¹tevilo prikljuèkov. Cene blagajne so zelo izvirne. Mi lahko kupite najcenej¹i in najni¾ji za samo ¹eststo zlotov, za tako zelo napredne moramo porabiti veè tisoè zlotov.Nekateri davkoplaèevalci lahko izkoristijo nakup blagajne. Sprva se tisti, ki se prviè registrirajo s pomoèjo blagajne.