Blagajna ostra er a277ps cena

Mikroskopi omogoèajo pogled v mikrosvijet, so naprave, namenjene opazovanju zelo majhnih predmetov, katerih subtilne podrobnosti so ponavadi nevidne èlove¹kemu oèesu. Mikroskop je usmerjen iz dveh fokusnih sklopov leè, ki sta name¹èeni na straneh cevi, imenovani cev. Niz leè, danih predmetu, se imenuje leèa. Iz serije je drugi sklop leè imenovan okular in omogoèa opazovanje. V notranjosti cevi, zahvaljujoè leèi, je narejena v resnièno sliko, poveèano in obrnjeno, kar opazovalec opazi z okularjem. Zaradi so¾itja obeh sklopov leè je zaznana podoba uspe¹na, raz¹irjena in preprosta. Metalografski mikroskopi so vrsta mikroskopov, ki so vpra¹ljivi na neprozornih vzorcih. Metalografske mikroskope odlikujejo svetlobni mikroskopi in elektronski mikroskopi.

Kaj lahko vidimo s metalografskim mikroskopom?Mikroskopski pregled s pomoèjo metalografskih mikroskopov je sestavljen iz odvzema vzorca iz danega izdelka, nato poliranja in poliranja doloèenega polja, tj. metalografski vzorec, ki bo po mikroskopskem opazovanju podvr¾en mikroskopskim opazovanjem. Razkritje strukture specifiène kovine, kot tudi njenih zlitin in okvar, ki so nevidne prostim oèesom, je glavni cilj metalografskih ¹tudij na svetlobni mikroskopiji. Omogoèajo identifikacijo diferenciacije strukturnih komponent in predstavijo njihovo morfologijo, kolièino, dimenzije in porazdelitev. Metalografski mikroskopi vam omogoèajo gradnjo opazovanj kovinskih napak in prebojev. Zahvaljujoè natanèni izvedbi leè, metalografski mikroskop odkrije mikrorazpoke, omogoèi izraèun dele¾a faz in opazovanj vkljuèkov in novih znaèilnosti materiala.