Blagajna idwidnica

Prodajalci imajo pomisleke in nadzor nad blagajno. Ni vse na na¹ naèin in kot bi ¾eleli. Finanèna blagajna je stroj - elektronska naprava, ki vèasih ne uspe.

raèunPreden se navadimo na prodajo na kolièino, traja tudi nekaj èasa. Èeprav je treba priznati, da jedi veliko dela za nas. Preberejo èrtne kode in nato natisnejo potrdilo ali raèun. No, samo ... potrdilo ali raèun? Stvar je bila obèutljiva in nepomembna, vendar ni res nazadnje. Lahko si zastavimo vpra¹anja, kaj naj stranki da raèun, ki je natisnjen na fiskalnem znesku ali raèunu. Strokovnjaki hitijo z dodatnim plaèilom - pravijo, da bi morali izdati potrdilo o prejemu, vendar stranki dati raèun. Pomembno je, da izdajo raèuna za fizièno ¾ensko, ki ne vodi podjetja, ali za kmeta pav¹alista, prodajalca ne osvobodi obveznosti registracije prodaje na blagajni. Navsezadnje lahko uporabnik zahteva raèun - potem mu je izvirni raèun plaèan.

flexa new

prejemuKaj je torej s potrdilom? Fiskalni raèun se pridru¾i predmetu raèuna, ki ga gosti v dokumentaciji davènega zavezanca. v sedanjem postopku se bomo izognili dvojnemu plaèilu davka za dano prodajo. Potrdilo je prodajni simbol. Potrdilo, ki je natisnjeno na fiskalnem znesku, je obièajno podano, pri èemer je treba izdati raèun. Potem, v primerih primerov, obstaja tudi osnova za promocijo izdelka, za katerega ste se izkazali, da je pomanjkljiv ali nizek, èe ne ustreza prièakovanjem stranke. Prejem je predvsem in jamstvo. V nasprotju z videzom ta element papirja - izpis lastne blagajne in zelo pomemben dokument. Elzab fiskalni tiskalniki so tiskani, prejemni in raèunski.Pogosto zmanj¹ujemo raèun, ga spreminjamo. Toda pravoèasno, ker potem kupuje nekaj dobrega, je vredno razmisliti o prejemu in vedeti, kje je trpljenje. Mnogim ljudem sem se smejal, ko so v denarnico vna¹ali raèune z dokonèno maziljenje. Toda videl sem tudi ljudi, ki so prejemali potrdilo in rekli, da je izdelek, ki so ga kupili za èas v tem poslu, zastarel. Torej za samo potrdilo, je dejstvo, da so dali za to, kar imajo v vreèki, platforma za ljudi, ki skrbijo za izdelek.